internal process

تخصصی

[زمین شناسی] فرایندهای داخلی یک فرایند از قبیل کوهزایی یا آتشفشان که ناشی از انرژی درونی زمین بوده و سطح زمین را مرتفع می سازد.

معنی یا پیشنهاد شما