intermediate section

تخصصی

[زمین شناسی] یک اصطلاح که در شبکه باربری نواری یا زنجیری به کار می رود و بخشی را که بین سقف و کف فضای شبکه باربری قرار دار، مشخص می شود .

معنی یا پیشنهاد شما