interesting

/ˈɪntrəstɪŋ//ˈɪntrəstɪŋ/

معنی: خوش مزه، مشغول کننده
معانی دیگر: جالب توجه، کنجکاوگر، گیرا، ربایا، با کشش، دلربا، شایان، اندیشگیر، تماشایی، نمید انگیز، دلچسب، بامزه، دلپسند، گیرنده

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
مشتقات: interestingly (adv.)
• : تعریف: causing attention to or concern about; provoking interest or curiosity.
مترادف: appealing, piquant, stimulating
متضاد: bland, dull, insipid, monotonous, prosaic, stodgy, tiresome, uninteresting
مشابه: absorbing, arousing, arresting, attractive, curious, engrossing, enthralling, fascinating, inspiring, inviting, provocative, riveting

- Books and movies about crime are interesting to many people.
[ترجمه شهرزاد] کتاب های و فیلم اکشن برای بسیاری از مردم جالب و قابل توجه هستش
|
[ترجمه ستایش حسینخانی] کتاب ها و فیلم هایی در مورد جنایات برای بسیار از مردم جالب دلربا هستند.
|
[ترجمه ترگمان] کتاب ها و فیلم هایی درباره جنایت برای بسیاری از مردم جالب هستند
[ترجمه گوگل] کتاب ها و فیلم های مربوط به جرم برای بسیاری از مردم جالب هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She's an interesting writer whose books have been bestsellers.
[ترجمه ترگمان] نویسنده جالبی است که کتاب هایش bestsellers بوده اند
[ترجمه گوگل] او یک نویسنده جالب است که کتابهایش پرفروش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He found mathematics interesting even as a child, so it wasn't surprising that he entered that field.
[ترجمه ترگمان] او ریاضیات را حتی به عنوان یک کودک پیدا کرد، بنابراین تعجب آور نبود که او وارد این حوزه شد
[ترجمه گوگل] او حتی به عنوان یک کودک نیز ریاضی را جلب کرد، بنابراین تعجب آور نبود که او وارد این حوزه شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. interesting news
خبر جالب توجه

2. an interesting building
یک ساختمان جالب

3. an interesting theory that won't wash
یک تئوری جالب که قابل قبول نیست.

4. highly interesting
بسیار جالب

5. something interesting
یک چیز جالب توجه

6. a most interesting story
داستانی بسیار جالب توجه

7. he suggested interesting ideas
او نظرات جالبی را پیشنهاد کرد.

8. a peppy and interesting program
برنامه ای هیجان انگیز و جالب توجه

9. a quantity of interesting books
چند تا کتاب جالب

10. a wealth of interesting ideas
وفور عقاید جالب

11. she has an interesting face
او چهره ی گیرایی دارد.

12. she has an interesting personality
شخصیت جالب توجهی دارد.

13. this music is interesting but has no soul
این موسیقی جالب توجه است ولی روح ندارد.

14. he has written an interesting parody of she're-nov
او نقیضه ی گیرایی بر شعر نو نوشته است.

15. his suggestion was very interesting
پیشنهاد او بسیار جالب بود.

16. the book's appendix contained interesting subjects
ضمیمه ی کتاب حاوی مطالب جالبی بود.

17. the island has several interesting endemic species
آن جزیره دارای چندین گونه ی بومی جالب توجه می باشد.

18. this building is architecturally interesting
این بنا از نظر معماری جالب است.

19. he embellishes his reports with interesting details
او گزارش های خود را با جزییات سرگرم کننده ای شاخ و برگ می دهد.

20. his presentation on shakespeare was interesting
سخنرانی او درباره ی شکسپیر جالب بود.

21. last night's program was very interesting
نمایش دیشب خیلی جالب بود.

22. the geology of kashan is interesting
ساختار زمین شناسی کاشان جالب است.

23. this book is far more interesting than i thought
این کتاب از آنچه که من فکر می کردم بسیار جالب تر است.

24. at the party i met some interesting people
در مهمانی با آدم های جالبی آشنا شدم.

25. the content of his speech was interesting but his delivery was not good
محتوای سخنرانی او جالب بود ولی روش ارائه ی آن خوب نبود.

26. sometimes the late professor gharib's annotations are more interesting than the text itself
گاهی حواشی نویسی مرحوم استاد قریب از خود متن جالب تر است.

27. a kind of book which in patches is really interesting
گونه ای کتاب که درپاره ای جاها واقعا جالب است.

28. the crypt of st. paul's cathedral in london contains interesting tombs and monuments
زیرزمین کلیسای سنت پال در لندن گورها و یادبودهای جالبی دارد.

29. It's an interesting idea but there are many practical difficulties.
[ترجمه ترگمان]این یک ایده جالب است اما مشکلات عملی بسیاری وجود دارد
[ترجمه گوگل]این یک ایده جالب است، اما بسیاری از مشکلات عملی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

30. 'Significant other' meaning 'partner' - now that's an interesting turn of phrase.
[ترجمه ترگمان]یک شریک معنی دیگر - حالا یک تبدیل جالب از جمله است
[ترجمه گوگل]'قابل توجه دیگر' به معنی 'شریک زندگی' - در حال حاضر این یک نوبه خود جالب از عبارت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

خوش مزه (صفت)
yummy, delicate, luscious, piquant, savory, flavorous, tasty, palatable, delicious, toothsome, zesty, flavored, zestful, sapid, gustable, interesting, jestful

مشغول کننده (صفت)
interesting

به انگلیسی

• arousing curiosity, fascinating, engaging attention
if you find something interesting, it attracts you or holds your attention.

پیشنهاد کاربران

جالب
جذاب
Wonderful
جذاب جالب توجه اور
جالب. جذاب
پر کشش
مخالفش می شه boring
باحال
مورد نظر
جالب، شگفت انگیز
جالب عجیب
مترادف:strange
بیارش دیگه
جالب توجه
جذاب - گرایا
جذاب
پُرکشش

جلب کردن
جالب

متوجه کننده
معروف در ریاضیات
مثلا: interesting structures
ساختارهای معروف
خوش مزه= fun
به در د بخور
شگفت انگیز . . گیرا . . جذاب😉
موردعلاقه
علاقه داشتن، علاقه مند
خوشمزه مخالف boring
درخور توجه، شایان توجه، شگفت
با حال، جالب
جالب
the new film is very interesting
فیلم جدید خیلی جالب است 🧚🏻‍♂️🧚🏻‍♂️
مشغولی
marvellous
fascinating
شگفت انگیز
جذاب تماشایی
جالب ، مورد توجه
جذاب جالب
جلب توجه کردن
جالب
جذاب
جذب کننده
گیرا

مورد انتظار
مورد نظر
interesting point: نقطه مورد انتظار

چشمگیر
به درد بخور، جالب، کارآمد
جالب توجه قرار داشتن
لذیذ

You get an interesting meal for a reasonable price
ترجمه ی اینجانب: یک خوراک لذیذ با قیمت مناسب دریافت می کنید.

یعنی سرگرم کننده.
این کلمه در موقعیت های مختلف معانی مختلفی داره :
اگر ( adjective ) باشه =
جالب - جذاب - توجه آور - مورد علاقه - در خور توجه - شگفت انگیز - جلب کننده - گیرا - تماشایی - چشمگیر
اگر ( verb ) باشه =
علاقه داشتن
[ در مورد غذا ] : لذیذ ، خوشمزه
[در ریاضیات ] : ساختار
مترادف ها ( Synonyms ) = Strange ، Marvellous ، Fascinating & . . .
متضاد ها ( Antonym ) = Boring ، Uninteresting & . . .
Good luck ♥️
سرگرم کننده، جالب
That's very interesting
خیلی جالبه
Attractive
صفت interesting به معنای جالب
صفت interesting به چیزهایی اطلاق می گردد که به خاطر خاص بودن، هیجان انگیز بودن یا غیرمعمول بودن توجه ما را به خود جلب می کتند. مثلا:
interesting people ( آدم های جالب )
interesting work ( کار جالب )

منبع: سایت بیاموز
This novel looks interesting
جالب است
جالب, هیجان انگیز
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما