innit

پیشنهاد کاربران

isn't it
این طور نیست؟
مگه نه؟
Contraction - British - informal :
? Isn't it
بیشتر در tag question ها استفاده می شود و در این حالت گوینده با استفاده از tag question به دنبال تایید حرفهای خودش از جانب شنونده می باشد.

به عنوان مثال:
? it's the easiest way, innit
منابع• https://www.lexico.com/definition/innit
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما