initialism

پیشنهاد کاربران

سر واژه
initialism ( زبان‏شناسی )
واژه مصوب: سرواژه‏سازی
تعریف: فرایندی در واژه‏سازی که در آن عموماً از حروف اول دو یا چند واژه برای ساختن یک مدخل واژگانی که حروف آن به طور مجزا تلفظ می شوند، استفاده می شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما