inbreeding depression

پیشنهاد کاربران

پسروی خویش آمیزی
دامپزشکی و علوم دامی
افت همخونی، کاهش ناشی از همخونی
پرهیزکاری درون همسری: این معادل در کتاب یکپارچگی دانش، ترجمه دکتر محجوب آمده است.
inbreeding depression ( زیست شناسی - ژن شناسی و زیست فنّاوری )
واژه مصوب: اُفت خویش آمیختگی
تعریف: کاهش توانمندی در رشد و بقا و باروری که نتیجۀ یک یا چند نسل خویش آمیزی است
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما