in its wake

پیشنهاد کاربران

از قِبَلِ آن
در اثر آن، در پی آن
به دنبال خود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما