in company

شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• among others, with friends, with associates

پیشنهاد کاربران

در جمعی بودن
همراه با عده ای از مردم

در جمع بودن

مشترک . گروهی . در جمع
همراه با احتماع
در شرکت
در/با همراهیِ. . .
در زمره. .
به همراه. .
در کنار شخص یا گروهی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما