immunoassay


(پزشکی - سنجش میزان پادتن ها و هورمون ها و غیره در بدن) ایمن آزمونی،ارزیابی ایمنی

پیشنهاد کاربران

ارزیابی ایمنی ( اسم ) : آزمایشی برای بررسی وجود و قدرت آنتی بادی ها
ایمنی سنجی

بپرس