immiserizing growth

پیشنهاد کاربران

immiserizing growth ( اقتصاد )
واژه مصوب: رشد فلاکت آور
تعریف: رشد اقتصادی ناشی از افزایش صادرات که ممکن است موجب کاهش رابطۀ مبادله و درنتیجه، بیشی گرفتن زیان های این رشد بر عواید آن شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما