imhoff cone

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[خاک شناسی] مخروط ایم هوف
[آب و خاک] مخروط ایمهوف

پیشنهاد کاربران

Imhoff cone ( مهندسی محیط زیست و انرژی )
واژه مصوب: مخروط ایمهوف
تعریف: ظرف مخروطی شفاف و مدرجی با ظرفیت یک لیتر که از آن برای تعیین حجم مواد ته نشین پذیر در آب استفاده می شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما