image expansion

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[سینما] باز شدن تصویر

معنی یا پیشنهاد شما