image contrast

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[سینما] تضادمندی تصویر
[برق و الکترونیک] عدم تطابق تصویر
[زمین شناسی] تباین تصویر،درجه خاکستری تصویر

پیشنهاد کاربران

image contrast ( مهندسی نقشه‏برداری )
واژه مصوب: تباین تصویر
تعریف: نسبت بین انرژی گسیل شده از یک شیء و محیط پیرامون آن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما