illusory correlation

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[آمار] همبستگی پنداری

پیشنهاد کاربران

همبستگی فریبنده
همبستگی وهمی
illusory correlation ( آینده پژوهی )
واژه مصوب: همبستگی پنداری
تعریف: درک نادرست از پیوند میان دو رویداد نامرتبط
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما