illuminator or illuminators or illuminators

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] منبع نور، دستگاه روشنایى،نورافشان

معنی یا پیشنهاد شما