illstrator

پیشنهاد کاربران

املا درستش illustrator است به معنای
توضیح دهنده، نشان دهنده، تصویر کش
تصویرساز
تصویر گر
برنامه ای برای طراحی های برداری
تصویر گر
یه برنامه برای طراحی های برداری

بپرس