ilanqareh formation or ilanqareh or ilanqareh

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] سازند ایلان قره(دونین بالایی- کربونیفرپیشین) در پهنه رسوبی ساختاری البرز قرار دارد . با 1300 متر ستبرا، در روی سازند و در زیر سازند روته (پرمین بالایی) قرار دارد و شامل دولومیت ماسه ای به رنگ روشن، آهک های نازک لایه شیلی، شیل و آهک های ماسه ای است. این سازند دارای چهار عضو است. سنگواره های سه عضو زیرین (a, b, c) معرف آشکوب فرازنین از دونین پسین و عضو چهارم (d) وابسته به کربنیفر پیشین است. دیگر سازند های پهنه رسوبی ساختاری البرز

معنی یا پیشنهاد شما