if

/ˈɪf//ɪf/

معنی: تصور، شرط، چه، اگر، چنانچه، ایا، کاش، هر گاه، خواه، هر وقت، ای کاش، بفرض
معانی دیگر: درصورتی که، آیا، که آیا، (عامیانه - به نشان شگفتی یا آزردگی و غیره)، فرض، حدس، هر آینه، مخفف:، (بیس بال) حاشیه ی زمین، حالت، بفر­، علوم مهندسى : فرکانس میانى

بررسی کلمه

حرف ربط ( conjunction )
(1) تعریف: on the condition that.

- If you promise to pay me back, I will lend you the money.
[ترجمه مبینا] اگر قول بدهی که پول من را به من بازگردانی ، من بهت پول قرض میدم .
|
[ترجمه امین] من به تو پول قرض خواهم داد، به شرطی که تو قول بدهی آن را به من بازگردانی.
|
[ترجمه منثور] اگر قول بدهی که آن را به من باز گردانی من به تو پول قرض خواهم داد.
|
[ترجمه گوگل] اگر قول بدهی که به من پول پس بدهی، پول را به تو قرض می دهم
[ترجمه ترگمان] اگر قول بدی که متقابلا به من پول بدهی، پول را به تو می دهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: when or in the event that.

- If he leaves for work around eight o'clock, he always gets stuck in traffic.
[ترجمه م] اگر او تا ساعت ساعت ۸ شب بیکار ماند، همیشه در ترافیک گیر میکند
|
[ترجمه گوگل] اگر حوالی ساعت هشت به سرکار برود، همیشه در ترافیک گیر می کند
[ترجمه ترگمان] اگر او حدود ساعت هشت بی کار می ماند، همیشه در ترافیک گیر می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- If I tell you to do something, I mean it.
[ترجمه گوگل] اگر به شما بگویم کاری را انجام دهید، منظورم آن است
[ترجمه ترگمان] اگه بهت بگم یه کاری بکن، جدی میگم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- If I forget to confirm my reservation, will it be canceled?
[ترجمه گوگل] اگر فراموش کنم رزرو خود را تأیید کنم، آیا رزرو لغو می شود؟
[ترجمه ترگمان] اگه یادم بره رزرو رو تایید کنم، لغو میشه؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: granting or accepting that.

- If you are so broke, why are you buying another car?
[ترجمه گوگل] اگر اینقدر خراب هستید، چرا ماشین دیگری می خرید؟
[ترجمه ترگمان] اگه اینقدر ورشکست شدی چرا یه ماشین دیگه می خری؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: whether.

- I doubt if he wants those old sneakers.
[ترجمه گوگل] من شک دارم که آیا او آن کفش های کتانی قدیمی را می خواهد
[ترجمه ترگمان] شک دارم اون کفش های قدیمی رو بخواد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Let me know if you decide to take the apartment or not.
[ترجمه گوگل] به من اطلاع دهید که آیا تصمیم دارید آپارتمان را بگیرید یا نه
[ترجمه ترگمان] اگه تصمیم گرفتی آپارتمان رو بگیری یا نه، خبرم کن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He doesn't know if he'll be back tomorrow or the next day.
[ترجمه گوگل] نمی داند فردا برمی گردد یا فردای آن روز
[ترجمه ترگمان] او نمی داند فردا یا فردا بر می گردد یا نه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: used to introduce an exclamatory phrase.

- If he could see me dancing!
[ترجمه رسول] اگر او میتوانست رقص مرا ببیند
|
[ترجمه گوگل] اگر می توانست من را در حال رقصیدن ببیند!
[ترجمه ترگمان] کاش می توانست مرا ببیند!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- If my high school friends could see me now!
[ترجمه گوگل] اگر دوستان دبیرستانی من الان می توانستند من را ببینند!
[ترجمه ترگمان] اگه دوستای دوران دبیرستانم میتونستن منو ببینن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
• : تعریف: an uncertainty.

- It's likely that they'll purchase the property, but there are still many ifs.
[ترجمه گوگل] این احتمال وجود دارد که آنها ملک را بخرند، اما هنوز اگرهای زیادی وجود دارد
[ترجمه ترگمان] احتمال دارد که آن ها ملک را بخرند، اما باز هم تعداد زیادی از آن ها وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. if a consignment does not satisfy all the conditions agreed upon, it will be sent back
اگر محموله طبق همه ی شرایط مورد توافق نباشد پس فرستاده خواهد شد.

2. if a diver is afraid of a whale's jaws, he will never grab ahold of precious pearls
غواص گر اندیشه کند کام نهنگ / هرگز نکند در گرانمایه به چنگ

3. if a road turns left, it must likewise bank to the left
اگر پیچ جاده به سوی چپ باشد،شیب آن هم باید به چپ باشد.

4. if a ship sinks, the captain is to blame
اگر کشتی غرق شود تقصیر متوجه ناخدا است.

5. if a teacher is too lax with his students, the class will become disrupted
اگر معلم خیلی به شاگردانش رو بدهد کلاس به هم می خورد.

6. if a teacher's instruction is a whisper of affection . . .
درس معلم ار بود زمزمه ی محبتی . . .

7. if a teacher's lesson is . . .
درس معلم ار بود . . .

8. if a teacher's lessons are murmurs of affection. . .
درس معلم ار بود زمزمه ی محبتی . . .

9. if all the sums for armaments were used to build libraries . . .
اگر همه ی وجوه مختص تسلیحات برای ساختن کتابخانه به کار می رفت . . .

10. if an edict is issued to arrest all drunks. . .
گر حکم شود که مست گیرند. . .

11. if any man shall hear, let him remember
اگر کسی بشنود باید به خاطر بسپارد.

12. if anyone calls tell them i am sleeping
اگر کسی تلفن زد (به او) بگو من خوابیده ام.

13. if anyone comes they must wait until i wake up
اگر کسی آمد باید صبر کند تا بیدار شوم.

14. if anything bad happens,you will be answerable
اگر اتفاق بدی بیفتد تو جوابگو خواهی بود.

15. if candidate one gets 80 votes, candidate two gets 60 votes, and candidate three gets 50 votes, then candidate one has a pluralityf 20 votes
اگر نامزد شماره ی یک 80 رای و نامزد شماره ی دو 60 رای و نامزد شماره ی سه 50 رای بیاورد بنابراین نامزد شماره ی یک،اکثریت نسبی را با 20 رای به دست آورده است.

16. if conditions were otherwise
اگر شرایط غیر از این بود

17. if entreaty fails i will resort to threats
اگر تمنا اثر نکند به تهدید متوسل خواهم شد.

18. if everyone cooperates, we will succeed
اگر همه همکاری کنند موفق خواهیم شد.

19. if four divided by two is two, two plus two is afortiori four
اگر چهار تقسیم بر دو می شود دو،پس پرواضح است که دو و دو می شود چهار.

20. if germany does not agree, we go to war
اگر آلمان توافق نکند،جنگ خواهیم کرد.

21. if god wills, an enemy can be a blessing
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

22. if he came too it would be nicer still
اگر او هم می آمد بهتر بود.

23. if he comes, i'll talk to him
اگر بیاید با او حرف خواهم زد.

24. if he dies our plans will go down the tube
اگر بمیرد نقشه های ما به هم خواهد خورد.

25. if he dies, the reward will pass to his wife
اگر بمیرد جایزه به زنش خواهد رسید.

26. if he doesn't give the money, have at him!
اگر پول را نداد بزنیدش !

27. if he doesn't mend his ways, he'll get fired
اگر خود را اصلاح نکند اخراج خواهد شد.

28. if he doesn't provide for his wife and kids, he is a bum
اگر به فکر روزی زن و فرزندان خود نباشد بی غیرت است.

29. if he dosen't show up, i'll presume he is not interested in buying the house
اگر نیاید چنین خواهم انگاشت که به خرید خانه علاقه ندارد.

30. if he hadn't gone to war, he wouldn't have died
اگر به جنگ نرفته بود نمرده بود (نمی مرد).

31. if he is lively and sociable
(سعدی) و گر خنده روی است و آمیزگار

32. if he mends in time, he may play again
اگر بموقع خوب شود خواهد توانست دوباره (در مسابقه) بازی کند.

33. if he shaved his beard he would look much younger
اگر ریشش را بتراشد خیلی جوانتر به نظر خواهد آمد.

34. if his work is good his age is irrelevant
اگر کارش خوب باشد سن او مطرح نیست.

35. if i am elected i'll hew to the constitution
اگر برگزیده شوم از قانون اساسی پیروی خواهم کرد.

36. if i am saved from this shooter . . .
اگر جستم از دست این تیرزن . . .

37. if i become terminally ill, i don't wish my doctors to take heroic measures
اگر روزی در اثر بیماری مردنی شوم،مایل نیستم پزشکان برای معالجه من دست به اقدامات شدید بزنند.

38. if i can, i am thinking of . . .
در پی آنم که گر زدست بر آید . . .

39. if i fail again, i'll be washed up
اگر دوباره شکست بخورم کارم تمام است.

40. if i fail this exam, i am finished
اگر در این امتحان شکست بخورم کارم تمام است.

41. if i give you five more dollars will be quit
اگر پنج دلار دیگر به تو بدهم بی حساب می شویم.

42. if i had but known she was ill, i would have never shouted at her
اگر (فقط) می دانستم که مریض است هرگز سرش داد نمی زدم.

43. if i had known i would have written
اگر می دانستم نوشته بودم.

44. if i had my druthers
اگر به میل من بود

45. if i had one million
اگر یک میلیون داشتم

46. if i had only known!
افسوس که نمی دانستم !،چه حیف شد!

47. if i had read the advertisement i would have applied for the job
اگر آگهی را خوانده بودم برای آن شغل درخواست داده بودم.

48. if i had your smarts
اگر هوش تو را داشتم

49. if i may be so bold--how long do you plan to stay?
اگر گستاخی نباشد -- خیال دارید چند روز بمانید؟

50. if i pass this test, i'll be over the hump
اگر در این امتحان قبول شوم مشکل بزرگی را پشت سر گذاشته ام.

51. if i see him again, i'll brain him!
اگر دوباره او را ببینم تو سرش خواهم زد!

52. if i should die tomorrow
اگر فردا بمیرم

53. if i take inventory of what i have done during the last year, i will not be pleased
اگر کارهایی را که سال گذشته انجام داده ام برآورد کنم خوشحال نخواهم شد.

54. if i were healthy and young,l wouldn't have a care in the world
اگر سالم و جوان بودم اصلا غصه ای نداشتم.

55. if i were in his place
اگر وضع او را داشتم،اگر جای او بودم.

56. if i were in your position . . .
اگر جای تو بودم . . .

57. if i were you, i would not do that
اگر به جای شما بودم آن کار را نمی کردم.

58. if i were you, i would not go
اگر جای شما بودم،نمی رفتم.

59. if i'm not in, leave a message at the hotel dask
اگر نبودم در دفتر هتل پیام بگذارید.

60. if it goes off course, the missile will destruct automatically
در صورت انحراف از مسیر پرتابه خود به خود منهدم خواهد شد.

61. if it hadn't been for the snow, i would have gone
اگر (به واسطه ی) برف نبود رفته بودم.

62. if it is agreeable to you
اگر مورد توافق شما باشد

63. if it is not an imposition, i would like to go with you
اگر مزاحم نباشم،من هم میل دارم با شما بیایم.

64. if it is ruled that all drunks must be apprehended . . .
گر حکم شود که مست گیرند . . .

65. if it rains, shelter under a tree
اگر باران بیاید به (زیر) یک درخت پناه ببر.

66. if it rains, then there will be no picnic
اگر باران بیاید (در آن صورت) پیک نیک به هم خواهد خورد.

67. if like the lord, i had control over the firmament . . .
گر بر فلکم دست بدی چون یزدان . . .

68. if man is to integrate himself, he must know god
اگر انسان بخواهد به کمال برسد باید خدا را بشناسد.

69. if my recollection is right . . .
اگر درست به خاطر داشته باشیم . . .

70. if my wife finds out, she'll flay me
اگر زنم بفهمد پوستم را خواهد کند!

مترادف ها

تصور (اسم)
supposition, vision, if, supposal, fancy, idea, notion, imagination, visualization, image, picture, conception, conceptualization

شرط (اسم)
qualification, article, agreement, vow, term, condition, bet, if, clause, provision, stake, reservation, limitation, modality, proviso

چه (حرف ربط)
if, whether, as, or, because

اگر (حرف ربط)
if

چنانچه (حرف ربط)
if

ایا (حرف ربط)
if, whether

کاش (حرف ربط)
if

هر گاه (حرف ربط)
if, whenever

خواه (حرف ربط)
if, whether, or

هر وقت (حرف ربط)
if

ای کاش (حرف ربط)
if

بفرض (حرف ربط)
if

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Immuno Fluorescence
موضوع: پزشکی
ضعف ایمنی فلورسانس (I.F)
I.F تکنیکی جدید است که با آنتی بادی شیمیایی به رنگ فلورسنت برای شناسایی بیمار استفاده می شود.

تخصصی

[کامپیوتر] اگر کلمه ی کلیدی در بسیاری از زبانهای برنامه نویسی که انجام عملیات گوناگونی را معین می کند. این عملیات به تحقیق یا عدم تحقیق شرط در جمله دارای if بستگی دارد . اگر شرط hours <=40 درست در این صورت دو فرمان میان نخستین زوج begin/ end اجرا می شود . اما اگر شرط غلط باشد . کامپیوتر جملات درون دومین زوج beging / end را اجرا کند . - فرمان IF
[برق و الکترونیک] intermediate frequency-بسامد میانی ( آی اف ) بسامدی که از مخلوط کردن سیگنال دریافتی و سیگنال نوسان ساز محلی در یک گیرنده ی سوپر هترودین به دست می آید .
[ریاضیات] به شرطی که، هرگاه
[برق و الکترونیک] فرکانس متوسط

انگلیسی به انگلیسی

• possibility; supposition; condition
in the event that; whether; in the case of; would that; despite; on the condition that; provided that; when

پیشنهاد کاربران

درصورتیکه
اگر ممکنه ( درخواست مودبانه از کسی )
spoken used when making a polite request I wonder if you could help me. I’d be grateful if you would send me further details. Would you mind if I open a window? If you would just wait for a moment, I’ll try to find your papers.
اگر ، در صورتیکه ، بشرط آنکه
Intermittent Fasting
روزه داری متناوب
نوعی رژیم غذایی است.
اگر، چنانچه، در شرایطی که، به شرط آن که، در صورتی که، که آیا، اینکه آیا.
هرگاه هنگامی که
if for no other reason:
The phrase if for no other reason than simply means that what you're talking about is alone or already a good enough reason to do something.
It is nuclear if issues in Iran talks will be resolved
مشخص نیست که آیا مسایل مذاکرات هسته ی ایران قابل حله یا خیر
اگر ، چنان چه
اگر در وسط جمله بیاید معنی. . . . . . آیا. . . . . . . . . اول جمله باشد معنی . . . . . . اگر.
suppose/supposing ( that ) =used when talking about a possible condition or situation, and then imagining the result=assuming ( that ) used when talking about an event or situation that might happen, and what you will do if it happens=in the event that=upon the supposition or premise that
در صورتی که . . . . . . . . . . .
هرگاه ( حرف، قید ) اگر، چنانچه.

what if : اومدیم اُ
What if you couldn't pay my money back
اومدیم ُ نتونستی پولم را پس بدی!
if حرف ربط نیست جزء قیدی هست یعنی اگر بعدش جمله بیاد قید میسازه حروف ربط فقط and و or و but هستند
علتش هم این است که در حروف ربط هر دو سمت حرف ربط از یک ساختار تشکیل شده مثلا you and I که دو ضمیر هستند
...
[مشاهده متن کامل]

و اگر دو ساختار شبیه به هم جا به جا شوند معنی جمله عوض نمیشود
ولی این موضوع برای IF صدق نمیکنه.

Whether
۱ ) . . . که اگه. . .
۲ ) . . . در صورتی که. . .
I know if Reza is in Shiraz, he'll communicate with you or he'll come to see you
می دونم که اگه رضا شیراز باشه به دیدن تو میاد یا باهات ارتباط برقرار میکنه.
دستور در برنامه نویسی
اگر که
اگر در وسط جمله بیاید معنی یا نه می دهد.
شرط، اگر
If:
( در جملات خبری و سوالی برای بیان عدم اطمینان از چیزی ) یا نه؟
Websters:👇👇👇
used to introduce a statement or question about something that is not certain
Eg: I'm not sure if it will even work.
( نقل قول غیر مستقیم - زمانی که if در وسط جمله قرار میگیره ) یا نه؟
Collins:👇👇👇
You use if in indirect questions where the answer is either `yes' or `no'.
Eg: Does anyone know if he is alive?
...
[مشاهده متن کامل]

کسی میدونه زنده است یا نه؟
Eg: Ask hassan if he knows javad.
از حسن بپرس جواد رو میشناسه یا نه؟

شاید
هنگامی که if در بین یک جمله بکار می رود: . . . در شرایطی که. . .
اگر، چنانچه، ای کاش، هرگاه
Surf in website هم معنیه جستجو در اینترنت هستش.
اگر
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٨)

سوال های مرتبط