ido

تخصصی

[کاراته] ایدو - حرکت

پیشنهاد کاربران

قبول میکنم
من اینکه باید لحن تلفظ را تغییر دهد کسافت💩💩💩💩
پذیرفتن
انجام میدهم _ ( دارم )
در واقع به معنی پذیرفتن و یا نشان دادن موافق بودن است. . . .
پذیرفتن و موافق بودن ) دارم (
معنی اصلیش میشه پذیرفتن . انجام دادن . و یا در بعضی جملات برای خریدن هم بکار میرود
قبول کردن ، پذیرفتن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما