idl

شبکه مترجمین ایران

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Interface Description Language
موضوع: کامپیوتر
زبان توصیف واسط که به اختصار IDL نامیده می شود یک زبانی است برای ذکر خصوصیات اجزای نرم افزار یک واسط. IDLها واسط ها را در یک زبان بی طرف تعریف می کند و اجازه می دهد پیکرپارهای نرم افزار که زبان مشترکی ندارند ارتباط برقرار کنند. به عنوان نمونه بین پیکرپارهایی که در زبان سی++ نوشته شده اند و پیکرپارهایی که در جاوا نوشته شده اند.

IDLها معمولاً در نرم افزار فراخوانی روند از دوردست (Remote procedure call) استفاده می شوند. در چنین مواردی، ماشین های انتهای یک «پیوند» (Link) ممکن است سیستم عامل و زبان رایانه ای متفاوتی داشته باشند. IDLها پلی بین دو سامانهٔ متفاوت ارائه می دهد.
عبارت کامل: International Date Line
موضوع: علمی
خط روزگَردان یا خط بین المللی زمان (IDL) خطی است فرضی بر سطح کره زمین که از میانهٔ اقیانوس آرام می گذرد و کشتی ها و هواپیماها با گذر از این خط تاریخ روزی که در آن به سر می برند را عوض می کنند.

خط روزگردان به طور حدودی هم راستا با مدار نصف النهار ۱۸۰ درجه (نقطه مقابل نصف النهار مبدا) است اما در نقاطی از این مدار منحرف می شود تا از تقسیم زمانی برخی واحدهای سیاسی و گروه های جزیره ای جلوگیری شود.

از طول جغرافیایی گرینویچ تا خط روزگردان در جهت شرق، به ۱۸۰ درجه شرقی (E) و در جهت غرب به ۱۸۰ درجه غربی (W) تقسیم شده است.

هنگام عبور از این خط از غرب به شرق باید یک روز به تقویم اضافه کرد و به عکس هنگام عبور از شرق به غرب این خط باید یک روز از تقویم کم کرد. کشورهای واقع در شرق این خط، کشورهای غربی نسبت به نصف النهار گرینویچ (نیمکره غربی) و کشورهای غربی آن، کشورهای شرقی نسبت به نصف النهار گرینویچ (نیمکره شرقی) به شمار می آیند.

اگر مسافری از غرب کره زمین به شرق (از قاره آمریکا به قاره آسیا) یک بار زمین را دور بزند، یک روز تقویمی از مبدأ حرکت خود، جلو می افتد و باید یک روز را به تاریخ بیافزاید و بر عکس از شرق کره زمین به غرب ( از آسیا به آمریکا) باید یک روز از تاریخ را کم کند.

تخصصی

[کامپیوتر] زبان تعریف رابط علامت اختصاری interface definition language نگاه کنید به corba .

معنی یا پیشنهاد شما