icteridae

پیشنهاد کاربران

Icteridae ( زیست‏شناسی - علوم جانوری )
واژه مصوب: سیاه‏پره‏ایان
تعریف: تیره ای از راستۀ گنجشک سانان که بخش اعظم بدنشان پرهای سیاه با جلای فلزی دارد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما