icp

شبکه مترجمین ایران

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Intracranial pressure
موضوع: پزشکی
فشار داخل مغزی

تخصصی

[زمین شناسی] اسپکترومتر پلاسمای دوتایی القایی، اسپکترومتر نشری تکنیک شعله ای با حرارت شعله ای در حدود 1000 – 6000 درجه کلوین است . روشی محلول که از استانداردهای سیلیکاته با همین حالت استفاده می شود. اصول این روش بر قابلیت سنجش اکثر عناصر جدول مندلیف با حد تشخیص و دقت خوب بنا نهاده شده است.

به انگلیسی

• company that specializes in web design and development

معنی یا پیشنهاد شما