ichnofossil or ichnofossils or ichnofossils

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] اثر یا ردی از سنگواره شواهدی دال بر وجود یک جاندار یا فعالیت های آن بدون باقیمانده ای از جاندار اولیه، مانند حفره ها یا شیارها

معنی یا پیشنهاد شما