ice shelf


(توده ی انبوهی از تکه های یخ که در راستای کرانه های قطبی در ته دریا قرار دارد و شاخه های آن تا سطح آب می رسد) سکوی یخی، یخ سکو
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a thick layer of glacial ice that is frozen solid near shore but floats as it extends out to sea.

جمله های نمونه

1. Retreating ice shelves could be expected as a result of global warming, but are not in themselves evidence of it.
[ترجمه ترگمان]انتظار می رود که قفسه های یخی در نتیجه گرم شدن جهانی هوای کره زمین انتظار آن را داشته باشند، اما در حال حاضر شاهدی بر آن نیستند
[ترجمه گوگل]در نتیجه گرم شدن کره زمین، می توان از قفسه یخ عقب نشینی کرد، اما به خودی خود شاهد آن نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Huge pieces of the ice shelf break off and slowly melt into the sea.
[ترجمه ترگمان]تکه های بزرگی از the یخ جدا می شوند و به آرامی به درون دریا ذوب می شوند
[ترجمه گوگل]تکه های بزرگ قفسه یخ از بین می روند و به آرامی به دریا می روند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The enormous Wilkins ice shelf is now barely attached to land.
[ترجمه ترگمان]The بزرگ ویلکینز در حال حاضر به سختی به زمین متصل است
[ترجمه گوگل]قفسه ی یخ ویلکینز در حال حاضر به سختی به زمین متصل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Extensive cracks in Ward Hunt, the largest remaining ice shelf, means it will continue to disintegrate in the coming years, said Luke Copland, director Ottawa University's cryospheric research lab.
[ترجمه ترگمان]لوک Copland، مدیر آزمایشگاه تحقیقات cryospheric دانشگاه اتاوا، گفت که شکاف های گسترده در Hunt هانت، بزرگ ترین قفسه یخی باقی مانده، به این معنی است که در سال های آینده به تجزیه و متلاشی شدن ادامه خواهد داد
[ترجمه گوگل]لوک کاپلند، کارشناس تحقیقات کریو فضانورد دانشگاه اوتاوا، گفت که ترک های گسترده ای در وارت هانت، بزرگترین یخچال باقی مانده ی یخ، به این معنی است که در سال های آینده ادامه می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. They are no longer held back by the ice shelf.
[ترجمه ترگمان]آن ها دیگر در قفسه یخی نگهداری نمی شوند
[ترجمه گوگل]آنها دیگر با قفسه یخ برگزار نمی شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Canada's summer ice shelf losses now total 214 square kilometers (8 5 square miles), which is more than three times the area of Manhattan Island, the researchers said.
[ترجمه ترگمان]به گفته پژوهشگران، در حال حاضر در حال حاضر total با ۲۱۴ کیلومتر مربع (۸ مایل مربع)در طول تابستان طول می کشد، که بیش از سه برابر مساحت جزیره منهتن است
[ترجمه گوگل]محققان گفتند که تلفات یخچالهای تابستانی در کانادا در حال حاضر 214 کیلومتر مربع (8 5 مایل مربع) است که بیش از سه برابر منطقه جزیره منهتن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. By the time the Marsh joins the immense Nimrod Glacier, some 35 miles from our camp, the ice is on a rapid charge to the Ross Sea Ice Shelf.
[ترجمه ترگمان]تا زمانی که Marsh به یخچال عظیم Nimrod، یعنی حدود ۳۵ مایلی از اردوگاه ما می پیوندد، یخ به سرعت به سمت فلات راس دریای راس در حرکت است
[ترجمه گوگل]با گذشت زمان مارش به یخچال بسیار بزرگ Nimrod، حدود 35 مایل از اردوگاه ما می پیوندد، یخ به اتهام سریع به یخچال دریای راس می رود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. There it either breaks off into the water, or forms an ice shelf.
[ترجمه ترگمان]در آنجا یا به درون آب نفوذ می کند، یا یک قفسه یخی را تشکیل می دهد
[ترجمه گوگل]در آنجا آن را به آب فرو می ریزد و یا یک قفسه یخ را تشکیل می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. This pair of images from NASA's Landsat 7 satellite shows the dramatic impact the collapse had on many of the glaciers that fed the Larsen B Ice Shelf.
[ترجمه ترگمان]این جفت تصویر از ماهواره Landsat ۷ ناسا، تاثیر چشمگیر فروپاشی را بر بسیاری از یخچال های طبیعی که به Shelf Larsen B خورده بودند، نشان می دهد
[ترجمه گوگل]این جفت تصاویر از ماهواره ناسا ماهواره لندست 7 نشان دهنده تاثیر چشمگیر سقوط در بسیاری از یخچالهای طبیعی است که از قفسه یخ لارسن ب خورده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The last time such a large ice island formed was in 1962 when the Canadian Ward Hunt Ice Shelf calved an island.
[ترجمه ترگمان]آخرین باری که یک جزیره یخی بزرگ در سال ۱۹۶۲ تشکیل شد زمانی بود که Shelf Hunt کانادایی وارد یک جزیره شدند
[ترجمه گوگل]آخرین باری که یک جزیره یخی بزرگ تشکیل شد، در سال 1962 هنگامی که بخش یخ قفس یخ زده ی کانادایی یک جزیره را آویزان کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. They studied several ice streams in West Antarctica that lead into the Ross Ice Shelf.
[ترجمه ترگمان]آن ها چندین جریان یخ در قطب جنوب غرب را مطالعه کردند که به فلات یخی راس منتهی شد
[ترجمه گوگل]آنها چندین جریان یخ در غرب قطب جنوب که به سرپناه یخ راس منجر شدند، مورد مطالعه قرار گرفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. This new base, however, is more like an RV than an A-frame: Several ski-shod pods get towed back to their original positions as the ice shelf moves.
[ترجمه ترگمان]با این حال، این پایه جدید بیشتر شبیه به یک فریم از یک فریم است: دسته های متعددی که با اسکی بازی می کنند، به موقعیت اصلی خود باز می گردند
[ترجمه گوگل]با این حال، این پایه جدید بیشتر شبیه RV نسبت به یک قاب A است: چندین اسباب بازی اسکی اسکیت به سمت حرکت اصلی یخ می رسند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The last time such a large ice island formed was in 1962 when the Ward Hunt Ice Shelf calved an island. Smaller pieces of that chunk became lodged between real islands inside Nares Strait.
[ترجمه ترگمان]آخرین باری که یک جزیره یخی بزرگ در سال ۱۹۶۲ تشکیل شد زمانی بود که Shelf Ice وارد یک جزیره شدند قطعات کوچک تر این قطعه در میان جزایر واقعی در داخل تنگه Nares قرار داده شد
[ترجمه گوگل]آخرین بار چنین جزیره یخی بزرگ در سال 1962 شکل گرفت، زمانی که یخچال یخ ورد یک جزیره داشت تکه های کوچکتر این شکاف بین جزایر واقعی درون تنگ نر قرار می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Measurements of ice thickness and seabed topography under the Fimbul Ice Shelf, Dronning Maud Land, Antarctica.
[ترجمه ترگمان]بررسی ضخامت یخ و توپوگرافی بس تر دریا از طریق فلات یخی Fimbul، Dronning Maud لند، قطب جنوب
[ترجمه گوگل]اندازه گیری ضخامت یخ و توپوگرافی دریایی تحت قفسه یخ Fimbul، زمین Dronning Maud، قطب جنوب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[عمران و معماری] یخپشته
[زمین شناسی] جزیره یخی تخته یخ عظیمی بشکل یک جزیره پهناور که مجاور ساحل بوده و به خط ساحلی پیوسته باشد .

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما