ice field

/ˈaɪsˈfiːld//aɪsfiːld/

معنی: یخزار، یخشناور
معانی دیگر: (بخشی از دریا که دارای یخ شناور زیاد است) یخکوه زار، یخزار (دریایی) توده ی یخ های شناور، سرزمین یخی، ی شناور ی  زار، یخستان

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a large mass of floating sea ice, larger than an ice floe and usu. at least five miles wide.

(2) تعریف: a large mass of thick glacial ice; icecap.

جمله های نمونه

1. This ice field was steeper than the first, and twice as high.
[ترجمه گوگل]این میدان یخی از اولی شیبدارتر و دو برابر ارتفاع داشت
[ترجمه ترگمان]این میدان یخی تندتر از اولین و دو برابر بالا بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Andy and John are on an ice field in Zanskar now, toiling slowly up toward the monastery.
[ترجمه گوگل]اندی و جان اکنون در یک میدان یخی در زانسکار هستند و به آرامی به سمت صومعه می‌روند
[ترجمه ترگمان]اندی و جان در حال حاضر در یک زمین یخی در Zanskar هستند و به آهستگی به سمت معبد حرکت می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Earth's crust is like an ice field floating atop the ocean.
[ترجمه گوگل]پوسته زمین مانند یک میدان یخی است که در بالای اقیانوس شناور است
[ترجمه ترگمان]پوسته زمین مثل زمین یخی است که روی اقیانوس شناور است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This ice field has been melting rapidly over the past 20 years, sending millions of gallons of water and miles of ice into Prince William Sound every year.
[ترجمه گوگل]این میدان یخی در 20 سال گذشته به سرعت در حال ذوب شدن بوده و هر ساله میلیون ها گالن آب و مایل ها یخ را به پرنس ویلیام ساند می فرستد
[ترجمه ترگمان]این زمین یخی در طول ۲۰ سال گذشته به سرعت در حال ذوب شدن است و هر ساله میلیون ها گالن آب و مایل ها از یخ را به پرینس ویلیام ساند ارسال می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Ice field exploration, classification and studies of meteorites from Grove Mountains, Antarctica, are reviewed.
[ترجمه گوگل]کاوش میدان یخی، طبقه بندی و مطالعات شهاب سنگ ها از کوه های گرو، قطب جنوب، بررسی می شود
[ترجمه ترگمان]اکتشاف و بررسی زمین یخی، طبقه بندی و مطالعات of از کوه های Grove، قطب جنوب، مورد بررسی قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Glaciers in the Southern Patagonia Ice Field, in the Chilean and Argentine Andes, are disappearing at much faster rates than scientists had anticipated, the Santiago Times reported.
[ترجمه گوگل]سانتیاگو تایمز گزارش داد که یخچال‌های طبیعی در میدان یخی پاتاگونیا جنوبی، در آند شیلی و آرژانتین، با سرعتی بسیار سریع‌تر از آنچه دانشمندان پیش‌بینی می‌کردند، ناپدید می‌شوند
[ترجمه ترگمان]سانتیاگو تایمز گزارش داد که کوهه ای یخی در منطقه یخی جنوب پاتاگونیا در کوه های آند و آرژانتین در حال ناپدید شدن هستند نسبت به آنچه که دانشمندان پیش بینی کرده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. A yellowish glare in the sky over an ice field.
[ترجمه گوگل]تابش نور زرد در آسمان بر فراز یک میدان یخی
[ترجمه ترگمان]نور زرد رنگی در آسمان روی یک میدان یخی دیده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. A crumpled ice field forms confluence of two massive glaciers in Alaska's Wrangell - St. Elias National Park.
[ترجمه گوگل]یک میدان یخی مچاله شده تلاقی دو یخچال عظیم را در پارک ملی سنت الیاس ورانگل آلاسکا تشکیل می دهد
[ترجمه ترگمان]یک زمین یخی مچاله شده، تلاقی دو یخچال عظیم در پارک ملی Wrangell - سنت الیاس واقع در آلاسکا را تشکیل می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. There they noticed the ice field just above the falls.
[ترجمه گوگل]در آنجا متوجه میدان یخی درست بالای آبشار شدند
[ترجمه ترگمان]در آنجا متوجه زمین یخی شدند که درست بالای آبشار قرار داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Researchers put markers atop the ice field blocks in 1962 and Thompson said measurements using satellites show the summit of the ice has been lowered by about 56 feet in 40 years.
[ترجمه گوگل]محققان در سال 1962 نشانگرهایی را در بالای بلوک های میدان یخی قرار دادند و تامپسون گفت که اندازه گیری با استفاده از ماهواره ها نشان می دهد که قله یخ در 40 سال حدود 56 فوت پایین آمده است
[ترجمه ترگمان]محققین بر روی بلوک های میدان یخی در سال ۱۹۶۲ و تامسون گفتند که اندازه گیری ها با استفاده از ماهواره نشان می دهند که قله یخ تا حدود ۵۶ فوت در ۴۰ سال کاهش پیدا کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Early in the programme a few specimens of achondrites were found in both the Allan Hills and Yamato ice fields.
[ترجمه گوگل]در اوایل برنامه چند نمونه آکندریت در هر دو میدان یخی Allan Hills و Yamato پیدا شد
[ترجمه ترگمان]در اوایل این برنامه چند نمونه از achondrites در هر دو میدان های آلن هیلز و Yamato یافت شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Nicknamed "Island Peak" in the early 1950s, the mountain once poked through a surrounding ice field.
[ترجمه گوگل]این کوه که در اوایل دهه 1950 "قله جزیره" نام داشت، زمانی از میدان یخی اطراف عبور کرد
[ترجمه ترگمان]قله \"جزیره\" که در اوایل دهه ۱۹۵۰ به نام \"پیک جزیره\" معروف شده بود، زمانی از میان یک دشت مجاور یخ عبور کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. We've joined a team from Southampton University. They've been studying the ice field for five years.
[ترجمه گوگل]ما به تیمی از دانشگاه ساوتهمپتون پیوستیم آنها پنج سال است که در زمینه یخ مطالعه می کنند
[ترجمه ترگمان]ما به گروهی از دانشگاه Southampton ملحق شده ایم پنج سال است که مشغول مطالعه زمین یخی بوده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. I have a dream that one day on the white ice field of Artic, I will be able to sit down together with Eskimo at the table of brotherhood.
[ترجمه گوگل]آرزوی من این است که روزی در میدان یخ سفید آرتیک، بتوانم با اسکیموها سر سفره برادری بنشینم
[ترجمه ترگمان]من رویایی دارم که روزی روی یخ های سفید مسافرتش، من قادر خواهم بود با اسکیمو کنار میز برادری بنشینم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

یخزار (اسم)
icefield

یخ شناور (اسم)
icefield

تخصصی

[] یخنا

انگلیسی به انگلیسی

• large sheet of ice which covers an area of land or water

پیشنهاد کاربران

ice field ( اقیانوس شناسی )
واژه مصوب: میدان یخ
تعریف: پهنۀ وسیعی از دریایخی با عرض بیش از هشت کیلومتر

بپرس