ice contact deposit or ice contact or ice contact

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] نهشته ی تماس یخ تجمع یخرفت دارای لایه بندی که در مجاورت با توده یخ قراردارد.

معنی یا پیشنهاد شما