ice chest

پیشنهاد کاربران

جعبه ای ( صندوقی ) سرد برای خنک نگه داشتن چیزها ( مخصوصا مواد غذایی )
کولمن هم نوع خاصی از اون هست
جعبه های یخدار برای خنک نگه داشتن - کولمن ( البته کولمن اسم شرکت سازنده آن است که بین ایرانیها مصطلح شده است )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما