ibm 7171

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] کنترل کننده ی ارتباطاتی که به ترمینالهای ASCII ( مانند : VT 100 یا کامپیوترهای شخصی مقلد ترمینالهای ASCII ) امکان جایگزینی با ترمینالهای IBM 3270 EBCDI را می دهد. ترمینال 7171، ترجمه ی ASCII را به EBCDIC انجام داده و به جای کنترل کننده ی 3270 می آید.

معنی یا پیشنهاد شما