برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1623 100 1
شبکه مترجمین ایران

itself

/ətˈself/ /ɪtˈself/

معنی: خود، خودش
معانی دیگر: (سوم شخص مفرد خنثی) خودش را، به خودش، از خودش، (برای تاکید)، (انعکاسی)، (به عنوان شبه اسم)، به تنهایی، خودش خود ان چیز، خود ان جانور

بررسی کلمه itself

ضمیر ( pronoun )
(1) تعریف: used reflexively to show identity between subject and object.

- The cat cleaned itself.
[ترجمه ترگمان] گربه خودش را تمیز کرد
[ترجمه گوگل] گربه خود را تمیز کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: used for emphasis.

- The cat itself was the problem.
[ترجمه ترگمان] خود گربه هم مشکل بود
[ترجمه گوگل] گربه خودش مشکل بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: indicating a condition of health, stability, or normality.

- The cat is not itself today.
[ترجمه ترگمان] گربه امروز خودش نیست
[ترجمه گوگل] گربه امروز خود نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه itself در جمله های نمونه

1. by itself
خود به خود،به خودی خود،فی‌نفسه،به ذاته

2. lend itself (or oneself) to
به درد خوردن،به‌کار آمدن،مناسب بودن برای

3. offer itself
پیش آمدن،روی دادن،رخ دادن

4. himself, herself, itself
خودش

5. history repeats itself
تاریخ تکرار می‌شود.

6. the work itself is easy but my coworkers are unpleasant
کار فی نفسه آسان است ولی همکارانم آدم‌های خوبی نیستند.

7. speaks for itself
واضح است،آشکار است،نیاز به توضیح ندارد

8. fiction should confine itself to reporting emotion and behavior
داستان باید به بیان احساس و رفتار محدود باشد.

9. iowa is billing itself as the center of american meat production
ایوا خود را مرکز تولید گوشت امریکا معرفی (تبلیغ) می‌کند.

10. the cat rolled itself into a ball
گربه خود را مثل گوی قلمبه کرد.

11. the dog bit itself
سگ خودش را گاز گرفت.

12. the family established itself in a large house
خانواده در منزل بزرگی مستقر شد.

13. the fire burned itself out ...

مترادف itself

خود (ضمير)
self , oneself , himself , itself
خودش (ضمير)
she , he , himself , herself , itself

معنی عبارات مرتبط با itself به فارسی

هرجوری شده، به هر نحوی از انحا، خود به خود، به خودی خود، فی نفسه، به ذاته
پیش آمدن، روی دادن، رخ دادن
واضح است، آشکار است، نیاز به توضیح ندارد
چای بوئی داردکه مختص خودان است، چای بوی ویژه ای دارد
این عیب رفع یااصلاح خواهد شد
رجوع شود به: noumenon، فلسفه حقیقت غایی، شی ء در نفس خود

معنی itself در دیکشنری تخصصی

itself
[ریاضیات] خود، هم
[ریاضیات] بخودی خود
[ریاضیات] معکوس خودش
[ریاضیات] غیر از خودش

معنی کلمه itself به انگلیسی

itself
• its own body; of its own body; by its own body
• you use itself as the object of a verb or preposition to refer to the same thing or animal that is mentioned as the subject of the clause, or as a previous object in the clause.
• you also use itself to emphasize the subject or object of a clause, and to make it clear what you are referring to.
• if you say that something has a particular quality in itself, you mean that it has this quality because of its own nature, regardless of any other factors.
a house divided against itself
• infighting, disagreement within a group which should be unified
by itself
• alone, without anything else
dissolve itself
• disperse; become liquid
exhausted itself
• used up its energy
history repeats itself
• events or patterns of behavior occur over and over again
in a class by itself
• unique, unlike any other
in itself
• by itself
of itself
• by its own self, of its own condition, in and of itself
offer itself
• appear, come unexpectedly, occur
proved itself
• stood the test, was found to be true by experience or trial
speaks for itself
• no need for words, no need for explanations
suggest itself
• occurred to him, crossed his mind
that in itself
• that alone, in and of itself, as it is

itself را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

tinabailari
the house it self is nice but the garden is small
خود خانه زیباست اما باغ کوچک است
🧽🧽
حسین
به خودی خود
𝐌𝐞𝐡𝐝𝐢 𝐊𝐢𝐲𝐚𝐧 | مهدی کیان
🌟بالنفسه.
🌟مستقیما.
🌟 فی نفسه.
محمد حاتمی نژاد
به تنهایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی itself

کلمه : itself
املای فارسی : ایتسلف
اشتباه تایپی : هفسثمب
عکس itself : در گوگل

آیا معنی itself مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )