برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1567 100 1
شبکه مترجمین ایران

irretrievable

/ˌɪrɪˈtriːvəbl̩/ /ˌɪrɪˈtriːvəbl̩/

معنی: بر نگشتنی، غیر قابل استرداد، باز نیافتنی
معانی دیگر: جبران ناپذیر، بازیافت ناپذیر

بررسی کلمه irretrievable

صفت ( adjective )
مشتقات: irretrievably (adv.), irretrievability (n.)
• : تعریف: impossible to recover or repair.
متضاد: retrievable

- an irretrievable loss
[ترجمه ترگمان] ضایعه بزرگی است
[ترجمه گوگل] از دست دادن برگشت ناپذیر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه irretrievable در جمله های نمونه

1. the irretrievable days of my youth!
ایام باز نیافتنی جوانی من‌!

2. The only ground for divorce is the irretrievable breakdown of the marriage.
[ترجمه ترگمان]تنها زمین طلاق، شکست irretrievable ازدواج است
[ترجمه گوگل]تنها زمین برای طلاق، شکست ناپذیر ازدواج است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The breakdown of their marriage was irretrievable.
[ترجمه ترگمان]از بین رفتن ازدواجشان irretrievable بود
[ترجمه گوگل]شکست ازدواج آنها غیرقابل برگشت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The couple separated on the grounds of irretrievable breakdown .
[ترجمه ترگمان]این زوج به دلیل خرابی irretrievable از هم جدا شدند
[ترجمه گوگل]این زن و شوهر بر اساس تخریب غیرقابل برگشت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The money already paid is irretrievable.
[ترجمه ترگمان]پولی که قبلا پرداخته شده، irretrievable است
[ترجمه گوگل]پولی ک ...

مترادف irretrievable

بر نگشتنی (صفت)
irreversible , irreclaimable , irremeable , irretrievable
غیر قابل استرداد (صفت)
irremediable , irretrievable
باز نیافتنی (صفت)
irretrievable

معنی کلمه irretrievable به انگلیسی

irretrievable
• unable to be retrieved, cannot be recovered; cannot be set right
• irretrievable harm is so severe that it cannot be put right again; a formal use.
• if a situation is irretrievable, it is so bad that there is no chance of it ever being put right.

irretrievable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sunflower
not able to be retrieved or put right
درست نشدنی
فارسی را پاس بداریم.
غیر قابل بازیافت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی irretrievable

کلمه : irretrievable
املای فارسی : ایررتریوبل
اشتباه تایپی : هققثفقهثرشذمث
عکس irretrievable : در گوگل

آیا معنی irretrievable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )