برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1718 100 1
شبکه مترجمین ایران

irredeemable

/ˌɪrɪˈdiːməbl̩/ /ˌɪrɪˈdiːməbl̩/

معنی: پایان نا پذیر، از گرو در نیامدنی، غیر قابل استخلاص، غیر قابل خریداری، باز خرید نشدنی
معانی دیگر: نابازخریدنی، غیر قابل بازخرید، (در مورد اسکناس) تبدیل ناپذیر به مسکوک، دگرگونی ناپذیر، تغییر ناپذیر، نومید کننده، نارستنی

بررسی کلمه irredeemable

صفت ( adjective )
مشتقات: irredeemably (adv.), irredeemability (n.)
(1) تعریف: not capable of being bought back or paid off; not redeemable.
متضاد: redeemable

(2) تعریف: not convertible, as into cash.
متضاد: redeemable

(3) تعریف: beyond remedy or redemption; hopeless or lost.
متضاد: redeemable

- an irredeemable sinner
[ترجمه ترگمان] یه گناهکار دیگه پیدا شد
[ترجمه گوگل] گناه ناپذیر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه irredeemable در جمله های نمونه

1. There are irredeemable flaws in the logic of the argument.
[ترجمه ترگمان]flaws irredeemable در منطق استدلال وجود دارد
[ترجمه گوگل]معایب قابل جبران در منطق استدلال وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Very few children are irredeemable.
[ترجمه ترگمان]تعداد کمی از کودکان irredeemable هستند
[ترجمه گوگل]تعداد بسیار کمی از کودکان غیر قابل جبران هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Very few teachers are irredeemable, however hard-bitten they may appear.
[ترجمه ترگمان]تعداد کمی از معلمان irredeemable هستند، با این حال ممکن است آن‌ها به سختی گاز گرفته شوند
[ترجمه گوگل]تعداد بسیار کمی از معلمان بی فایده هستند، هرچند ممکن است ظاهر شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. These are a historical survival and no new irredeemable stocks have been issued for many years.
[ترجمه ترگمان]اینها یک بقای تاریخی هستند و هیچ سهام irredeemable جدیدی برای سالیان متمادی منتشر نشده است
[ترجمه گوگل]اینها یک بقای تاریخی هستند و ...

مترادف irredeemable

پایان نا پذیر (صفت)
endless , interminable , unceasing , inexhaustible , irredeemable
از گرو در نیامدنی (صفت)
irredeemable
غیر قابل استخلاص (صفت)
irredeemable
غیر قابل خریداری (صفت)
irredeemable
باز خرید نشدنی (صفت)
irredeemable

معنی عبارات مرتبط با irredeemable به فارسی

پول کاغذی که دارنده ان نتواندهرگاه بخواهدانرا نقد سازد

معنی کلمه irredeemable به انگلیسی

irredeemable
• cannot be redeemed; cannot be bought back; cannot be reclaimed; cannot be converted; hopeless, lost
• if someone has an irredeemable fault in their character or personality, it cannot ever be corrected; a formal word.

irredeemable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ali jafari
غیر قابل قبول
وحید طباطباییان
بهبود نیافتنی
محسن
irredeemable mistakes = اشتباهات جبران ناپذیر
محسن
Very few children are irredeemable = تعداد خیلی کمی از بچه ها اصلاح ناپذیر هستند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی irredeemable

کلمه : irredeemable
املای فارسی : ایرردیمبل
اشتباه تایپی : هققثیثثئشذمث
عکس irredeemable : در گوگل

آیا معنی irredeemable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )