برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1572 100 1
شبکه مترجمین ایران

investor

/ˌɪnˈvestər/ /ɪnˈvestə/

معنی: سرمایه گذار

بررسی کلمه investor

اسم ( noun )
• : تعریف: one who invests, esp. one who invests at low risk for long-term profit. (Cf. speculator.)

واژه investor در جمله های نمونه

1. The most important quality for an investor is temperament, not intellect.
[ترجمه کوشا کریمی] مهم‌ترین کیفیت برای یک سرمایه‌گذار، خلق‌وخو است. نه هوش.
|
[ترجمه ترگمان]مهم‌ترین کیفیت برای سرمایه‌گذار، خلق و خوی و هوش نیست
[ترجمه گوگل]مهمترین کیفیت برای یک سرمایه گذار، خلق و خو، و نه عقل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The way a good investor does really well is by engaging in successful futurology.
[ترجمه ترگمان]روشی که یک سرمایه‌گذار خوب واقعا خوب انجام می‌دهد، با درگیر شدن در futurology موفق است
[ترجمه گوگل]راه اندازی یک سرمایه گذار خوب با موفقیت در آینده شناسی موفقیت آمیز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The investor believes that his investment will pay off handsomely soon.
[ترجمه ترگمان]سرمایه‌گذار معتقد است که بزودی سرمایه‌گذاری اش به زودی انجام خواهد شد
[ترجمه گوگل]سرمایه گذار معتقد است که سرمایه گذاری او به زودی خوشحال خواهد شد
[ترجمه شما] ...

مترادف investor

سرمایه گذار (اسم)
financier , investor

معنی investor در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] سرمایه گذار
[حسابداری] سرمایه گذار بالقوه

معنی کلمه investor به انگلیسی

investor
• one who invests
• an investor is a person who buys shares or who pays money into a bank in order to receive a profit.
astute investor
• shrewd investor, one who makes wise financial investments
foreign investor
• one who invests in business enterprises in a country other than his own
small investor
• private individual who devotes financial resources for profit
solid investor
• person which devotes resources into secure investments with intent to profit

investor را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فارسی را پاس بداریم.
سرمایه گذار
دارنده اوراق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی investor

کلمه : investor
املای فارسی : اینوستر
اشتباه تایپی : هدرثسفخق
عکس investor : در گوگل

آیا معنی investor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )