برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

invalidity

/ˌɪnvəˈlɪdɪti/ /ˌɪnvəˈlɪdɪti/

معنی: فساد، بطلان، بی اساسی، عدماعتبار

واژه invalidity در جمله های نمونه

1. He lived on an invalidity pension which came as a weekly giro.
[ترجمه ترگمان]او در دوران invalidity که به صورت هفتگی درآمد داشت، زندگی می‌کرد
[ترجمه گوگل]او در بازنشستگی ناتوانی زندگی می کرد که به عنوان یک ژیرو هفتگی درآمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I live on an invalidity pension.
[ترجمه ترگمان]من با حقوق بازنشستگی invalidity زندگی می‌کنم
[ترجمه گوگل]من در بازنشستگی نامعتبر زندگی می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Invalidity benefit is paid according to the usual contribution conditions and dependants' benefits are added where appropriate.
[ترجمه ترگمان]سود invalidity مطابق با شرایط سهم معمول و منافع وابسته پرداخت می‌شود که در آن منافع به صورت مناسب اضافه می‌شود
[ترجمه گوگل]مزایای نامعتبر طبق شرایط مشارکت معمول پرداخت می شود و مزایای وابسته در صورت لزوم اضافه می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Under the 1975 Pensions Act, invalidity pensioners will eventually qualify for inflation-proofed earnings-related pensions.
[ترجمه ترگما ...

مترادف invalidity

فساد (اسم)
mortification , decline , decay , decadence , dissolution , spoil , turpitude , fornication , depravity , vice , depravation , degeneration , degeneracy , corruption , immorality , necrosis , putrefaction , putrescence , invalidity , harlotry , vitiation
بطلان (اسم)
nullity , defeasance , invalidity
بی اساسی (اسم)
weakness , infirmity , invalidity
عدماعتبار (اسم)
invalidity

معنی invalidity در دیکشنری تخصصی

invalidity
[حقوق] عدم اعتبار، عدم صحت، بطلان، فساد
[ریاضیات] بی اعتباری، عدم اعتبار

معنی کلمه invalidity به انگلیسی

invalidity
• non-validity (figurative and literal)

invalidity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فیض
ناتوانی جسمی
حامد جوکار
از کار افتادگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی invalidity

کلمه : invalidity
املای فارسی : اینولیدیتی
اشتباه تایپی : هدرشمهیهفغ
عکس invalidity : در گوگل

آیا معنی invalidity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )