برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1360 100 1

intense

/ˌɪnˈtens/ /ɪnˈtens/

معنی: سخت، مشتاقانه، قوی، شدید، زیاد
معانی دیگر: ستهم، فربود، حاد، تند و تیز، آتشین، پرصمیمیت، پر تنش، پر زور، ژرف، (رنگ) سیر، تیره، پراحساسات، پرحرارت، پرشور، شورمند، جوشی، پرفعالیت، مهیج

بررسی کلمه intense

صفت ( adjective )
مشتقات: intensely (adv.), intenseness (n.)
(1) تعریف: having an extreme degree of something, such as heat, or existing in an extreme degree or state.
مترادف: acute, extreme, great, strong
متضاد: dull, faint, slight, subdued, weak
مشابه: burning, concentrated, considerable, exceptional, forceful, high, high-powered, keen, powerful, towering, vivid, wild

- A laser gives out an intense light.
[ترجمه ترگمان] یک لیزر نور شدید را ایجاد می‌کند
[ترجمه گوگل] لیزر یک نور شدید می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: strong, as feelings or emotions.
مترادف: ardent, burning, flaming, impassioned, passionate, profound, strong, vehement
متضاد: mild, subdued, weak
مشابه: acute, deep, exquisite, fervid, heated, hot, keen, perfervid, violent

- Their faces showed an intense hatred.
[ترجمه ترگمان] چهره‌شان کینه شدیدی نشان می‌داد
[ترجمه گوگل] چهره آنها نفرت شدید داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: strong or profound in effect.
مترادف: ...

واژه intense در جمله های نمونه

1. intense blue
آبی سیر

2. intense cold
سرمای سخت

3. intense hatred
تنفر شدید

4. intense light
نور شدید

5. intense sadness fell upon me again
حزن شدید دوباره بر من مستولی شد.

6. intense study
مطالعه‌ی زیاد

7. intense thought
فکر عمیق

8. intense visceral delight
لذت شدید درونی

9. their intense love
عشق تند و تیز آنها

10. he is intense in everything he does
او در هر کاری که می‌کند حرارت به خرج می‌دهد.

11. in that intense heat, soldiers' bodies would soon putrefy
در آن گرمای شدید اجساد سربازان زود می‌گندید.

12. a spasm of intense fear
حمله‌ی شدید ترس

13. his bearing registered intense fear
از ظاهرش ترس شدیدی می‌بارید.

14. it was an intense moment
لحظه‌ی پرهیجانی بود.

15. she listene ...

مترادف intense

سخت (صفت)
firm , hard , rigid , serious , solid , difficult , stringent , laborious , dogged , adamantine , tough , strict , strong , sticky , troublesome , exquisite , chronic , heavy , formidable , grim , demanding , arduous , ironclad , indomitable , austere , exacting , severe , stout , rugged , grave , intense , violent , callous , inexorable , trenchant , tense , crusty , difficile , trying , dour , intolerable , flinty , stony , petrous , hard-shell , irresistible , insupportable , inflexible , insufferable , labored , steely , rigorous , rocky , unsparing
مشتاقانه (صفت)
intense , intensive
قوی (صفت)
mighty , hard , solid , valid , drastic , keen , strong , fierce , heavy , formidable , stark , bouncing , brawny , stalwart , boisterous , forcible , powerful , potent , intense , violent , buxom , vigorous , hefty , stocky , forceful , lusty , high-powered , high-pressure , irresistible , stoutish , towering , two-handed , walloping
شدید (صفت)
hard , grievous , strenuous , drastic , keen , tough , exquisite , slashing , sopping , chronic , high-wrought , severe , rugged , stalwart , boisterous , forcible , intense , violent , intensive , vigorous , diametric , diametrical , inclement , incontrollable , rigorous , sthenic
زیاد (صفت)
wide , great , numerous , liberal , manifold , high , thick , vast , rife , heavy , generous , intense , extortionate , copious , fulsome , populous , immane , immoderate , superabundant , supererogatory

معنی عبارات مرتبط با intense به فارسی

معنی intense در دیکشنری تخصصی

intense
[برق و الکترونیک] قوی
[ریاضیات] شدید، متمرکز
[نساجی] رنگ نورانی
[برق و الکترونیک] جریان قوی
[سینما] دراماتیزاسیون تأکیدی
[برق و الکترونیک] ولتاژ قوی

معنی کلمه intense به انگلیسی

intense
• extreme, great, powerful, high; strong, profound, deep; acute, severe
• something that is intense is very great in strength or degree.
• an intense person is serious all the time.
intense ambivalence
• strong conflicting feelings
intense attack
• violent attack
intense cold
• extremely cold temperature or weather
became more intense
• became stronger

intense را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sahand
Intense is used to describe something that is very great or extremely in strength or degree.
Sunflower
با حرارت، پر احساس، با حرارت
neda
شدید
امیر قاسمی
strong ang effective
حسین رحمانی
حساس، ظریف
سارا کاووسی
The intense hatred is one of causing to eliminate your spiritual and corporeal calm in all of your life.

تنفر شدید یکی از عواملی است که باعثِ از بین بردنِ آرامش روحی،روانی و جسمانی تان در سراسر زندگی تان می شود.
انیس سلطانی
گسترده
دکتر سلطانپور
با جذبه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی intense
کلمه : intense
املای فارسی : اینتنس
اشتباه تایپی : هدفثدسث
عکس intense : در گوگل

آیا معنی intense مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )