برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1613 100 1
شبکه مترجمین ایران

instructively


چنانکه چیزی یاد دهد، بطور عبرت امیز

واژه instructively در جمله های نمونه

1. The deduced results are instructively important for analysing chemical reactions and chemical processes.
[ترجمه ترگمان]نتایج بدست‌آمده برای تجزیه و تحلیل واکنش‌های شیمیایی و فرآیندهای شیمیایی بسیار مهم هستند
[ترجمه گوگل]نتایج این یافته ها به طور قابل ملاحظه ای برای تحلیل واکنش های شیمیایی و فرایندهای شیمیایی مهم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. One goal of regenerative medicine is to instructively convert adult cells into other cell types for tissue repair and regeneration.
[ترجمه ترگمان]یک هدف از طب احیا کننده، تبدیل سلول‌های بزرگ‌سال به دیگر انواع سلول برای ترمیم بافت و بازسازی بافت است
[ترجمه گوگل]یکی از اهداف پزشکی احیا کننده این است که به طور آموزنده تبدیل سلول های بالغ به انواع سلول های دیگر برای تعمیر و بازسازی بافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Instructively, dementia and cognitive impairment, not Alzheimer's, have been the hot topics at the major Alzheimer's conventions in recent years.
[ترجمه ترگمان]Instructively، زوال عقل و اختلال شناختی، نه آلزایمر، موضوعات داغ در کنوانسیون‌های اصلی آلزایمر در سال‌های اخیر بوده‌است
[ترجمه گوگل]آموزه های دمانس و اختلال شناختی، نه آلزایمر، موضوعات داغ در کنوانسیون های مهم آلزایمر در سال های اخیر بوده اند
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه instructively به انگلیسی

instructively
• in an informative manner, educationally

instructively را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی instructively

کلمه : instructively
املای فارسی : اینستروکتیولی
اشتباه تایپی : هدسفقعزفهرثمغ
عکس instructively : در گوگل

آیا معنی instructively مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )