برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1725 100 1
شبکه مترجمین ایران

insist on

واژه insist on در جمله های نمونه

1. I insist on your taking/insist that you take immediate action to put this right.
[ترجمه ترگمان]اصرار می‌کنم قبول کنید و اصرار داشته باشید که اقدام فوری برای انجام این کار را انجام دهید
[ترجمه گوگل]من اصرار می کنم که شما را بپذیرید / اصرار داشته باشید که اقدامات فوری را برای این حق انجام دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I insist on paying for the damage.
[ترجمه ترگمان]من اصرار دارم که خسارت رو پرداخت کنم
[ترجمه گوگل]من اصرار می کنم که برای خسارت پرداختی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Life is really simple, but we insist on making it complicated. Confucius
[ترجمه ترگمان]زندگی واقعا ساده است، اما ما اصرار داریم که آن را پیچیده کنیم کنفسیوس
[ترجمه گوگل]زندگی واقعا ساده است، اما ما اصرار داریم که آن را پیچیده کنیم کنفوسیوس
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress day by day!
[ترجمه ترگمان]ای کاش شما می‌توانید از فرهنگ لغت آنلاین ما بهره‌مند شوید و روز به روز پیشرفت کنید! ...

معنی کلمه insist on به انگلیسی

insist on
• take and maintain a stand upon/on, demand strongly, declare firmly

insist on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

hasan
اصرار کردن به
روحانی=بی کاری
پافشاری کردن به
Mahdis.Rahimi
continue to do something,though others disagree

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی insist on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )