برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

insignificant

/ˌɪnˌsɪgˈnjɪfɪkənt/ /ˌɪnsɪɡˈnɪfɪkənt/

معنی: ناچیز، قلیل
معانی دیگر: بی معنی، بی چم، بی آرش، فاقد معنی، کم اهمیت، نادر بایست، ناقابل، (از نظر شغل و مقام) پست، فروزینه، (از نظر شخصیت) فرومایه، بدنهاد

بررسی کلمه insignificant

صفت ( adjective )
مشتقات: insignificantly (adv.), insignificance (n.)
(1) تعریف: having no value, importance, or significance; trivial.
مترادف: inconsequential, inconsiderable, nugatory, petty, picayune, slight, trifling, trivial, unimportant
متضاد: consequential, considerable, important, mighty, momentous, notable, relevant, significant, substantial, supreme
مشابه: empty, frivolous, futile, immaterial, inessential, inferior, insubstantial, light, minor, negligible, niggling, piddling, scrub, second-rate, small, vain, valueless, worthless

- an insignificant book
[ترجمه ترگمان] یک کتاب بی‌اهمیت
[ترجمه گوگل] یک کتاب ناچیز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: so small as to be not worthy of consideration; negligible.
مترادف: inconsiderable, negligible, nominal, paltry, piddling, trifling
متضاد: mighty, stupendous, vast
مشابه: dinky, low, minute, one-horse, picayune, slight, small, tiny, token, two-bit

- an insignificant fee
[ترجمه ترگمان] یه دست‌مزد ناچیز
[ترجمه گوگل] هزینه ناچیز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

واژه insignificant در جمله های نمونه

1. an insignificant protest
اعتراض بی‌معنی

2. the company's losses were insignificant
زیان‌های شرکت ناچیز بودند.

3. He made her feel insignificant and stupid.
[ترجمه ترگمان]او را حقیر و حقیر می‌شمرد
[ترجمه گوگل]او احساس ناخوشی و احمقانه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. My own problems seem insignificant compared with other people's.
[ترجمه ترگمان]مشکلات خودم در مقایسه با افراد دیگر ناچیز به نظر می‌رسند
[ترجمه گوگل]مشکلات شخصی من در مقایسه با دیگر افراد به نظر غیر قابل توجهی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Why bother arguing about such an insignificant amount of money?
[ترجمه ترگمان]چرا این همه پول در مورد این مقدار ناچیز پول بحث کنیم؟
[ترجمه گوگل]چرا در مورد چنین مقدار ناچیزی پول بحث می کنند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The Chief Inspector disliked being overburdened with insignificant detail.
...

مترادف insignificant

ناچیز (صفت)
poor , little , vain , tiny , scrimp , trivial , straw , meager , potty , runty , negligible , fiddling , inconsiderable , insignificant , peppercorn , sparing , inconsequential , inappreciable , peddling , teeny , nugatory , picayune , piddling , pint-size , pint-sized , small-time
قلیل (صفت)
slight , scrimp , scant , scarce , negligible , skimpy , insignificant

معنی عبارات مرتبط با insignificant به فارسی

دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد

معنی کلمه insignificant به انگلیسی

insignificant
• unimportant, inconsequential, trivial, of no account, minor; of little worth; not influential; meaningless
• something that is insignificant is not at all important.
insignificant matter
• marginal matter, issue of secondary importance
insignificant person
• person who is not important

insignificant را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محسن
ناچیز
بی اهمیت
فواد بهشتی
کم ارزش، بی ارزش
فائزه توکلی
insignificant changes
تغییرات ناچیز
سیدین
پوچی - احساس پوچی کردن -
کم اهمیت جلوه دادن
موسی
insignificant(adj)=ناچیز ،کم اهمیت،جزئی،ناقابل،بی معنی،بی ارزش،(حقیر،بی مقدار،فرومایه،بدنهاد،پست{به لحاظ شخصیت و شغل و مقام})،(چندرغاز،کم{به لحاظ مقدار و میزان})

مثال: Such things are insignificant details compared to the main goal.
چنین چیزهایی در مقایسه با هدف اصلی جزئیات کم اهمیتی هستند.

no enemy is insignificant = دشمن را نتوان حقیر شمرد.

مترادف: meaningless(adj)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی insignificant

کلمه : insignificant
املای فارسی : اینسیگنیفیکنت
اشتباه تایپی : هدسهلدهبهزشدف
عکس insignificant : در گوگل

آیا معنی insignificant مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )