برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1399 100 1

injurious

/ˌɪnˈdʒʊriəs/ /ɪnˈdʒʊərɪəs/

معنی: مضر، اسیب رسان
معانی دیگر: آسیب بخش، زیان آور، زیان بخش، آزارگر، آسیب گر

بررسی کلمه injurious

صفت ( adjective )
مشتقات: injuriously (adv.), injuriousness (n.)
(1) تعریف: tending to cause damage; harmful; hurtful.
مترادف: damaging, deleterious, harmful, hurtful
متضاد: benign
مشابه: adverse, bad, baneful, destructive, detrimental, disastrous, fell, inimical, insalubrious, malign, malignant, noxious, pernicious, ruinous, toxic, unfavorable, virulent

(2) تعریف: offensive or slanderous.
مترادف: calumnious, damaging, defamatory, offensive, slanderous
مشابه: abusive, corrosive, cutting, deleterious, derogatory, destructive, detrimental, hurtful, inimical, libelous, maleficent, malign, malignant, noxious, prejudicial, ruinous, scurrilous, vicious, wrongful

واژه injurious در جمله های نمونه

1. Smoking is injurious to the health.
[ترجمه ترگمان]سیگار کشیدن برای سلامتی مضر است
[ترجمه گوگل]سیگار کشیدن برای سلامتی زیان آور است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. His behavior is injurious to the interests of the vast majority of people.
[ترجمه ترگمان]رفتار او به منافع اکثر مردم لطمه می‌زند
[ترجمه گوگل]رفتار او زیان آور منافع اکثریت قریب به اتفاق مردم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Too much alcohol is injurious to your health.
[ترجمه ترگمان]الکل برای سلامتی شما مضر است
[ترجمه گوگل]الکل بیش از حد صدمه به سلامت شما است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Sniffing glue is injurious to your health.
[ترجمه ترگمان]چسب Sniffing برای سلامتی شما مضر است
[ترجمه گوگل]چسب زدن به سلامتی شما آسیب می رساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف injurious

مضر (صفت)
bad , adverse , obnoxious , evil , harmful , detrimental , noxious , damaging , pernicious , inimical , malefic , tortious , baneful , hurtful , pestiferous , nocuous , injurious , derogatory , noisome , unwholesome , inadvisable , impairing , insanitary , nocent
اسیب رسان (صفت)
deleterious , injurious

معنی injurious در دیکشنری تخصصی

injurious
[بهداشت] آزاردهنده - آسیب رسان
[حقوق] رفتار زیانبار

معنی کلمه injurious به انگلیسی

injurious
• wounding; detrimental, damaging, harmful; hurtful
• injurious means harmful or damaging; a formal word.
injurious to
• causing harm to, hurtful to, detrimental to

injurious را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی injurious
کلمه : injurious
املای فارسی : اینجوریوس
اشتباه تایپی : هدتعقهخعس
عکس injurious : در گوگل

آیا معنی injurious مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )