برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1401 100 1

injuria

واژه injuria در جمله های نمونه

1. The dual injuria exhibits injuring to person and the legal right and interests.
[ترجمه ترگمان]The دوگانه باعث زخمی شدن فرد و حق قانونی و منافع قانونی می‌شود
[ترجمه گوگل]آسیب دوگانه به فرد آسیب می رساند و حقوق و منافع قانونی را به همراه دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Part II of the dissertation discusses the dualism of the administrative offence . This part consists of three parts as dual injuria, dual irregularity and dual liability.
[ترجمه ترگمان]بخش دوم این رساله، دوگانگی جرم اداری را مورد بحث قرار می‌دهد این بخش شامل سه بخش به عنوان دوگانه دوگانه، دوگانه دوگانه و مسیولیت دوگانه است
[ترجمه گوگل]قسمت دوم این پایان نامه، دوگانگی جرم اداری را مورد بحث قرار می دهد این قسمت از سه بخش به صورت دوگانه، بی نظمی دوگانه و مسئولیت دوگانه تشکیل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. When the state acts within the legitimate sphere of the police power, the infringement on private property interests is damnum absque injuria -damage without legal redress.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که دولت در حوزه قانونی قدرت پلیس عمل می‌کند، تجاوز به منافع مالکیت خصوصی بدون خسارت قانونی، خسارت به بار می‌آورد
[ترجمه گوگل]هنگامی که دولت در حوزه قانونی نیروی پلیس عمل می کند، نقض منافع اموال شخصی، damnum absque injuria است - از دست دادن بدون جبران قانونی ...

معنی injuria در دیکشنری تخصصی

injuria
[حقوق] اضرار، آسیب، لطمه، تعدی، تجاوز، تخطی

معنی کلمه injuria به انگلیسی

injuria
• (latin) injury, insult, offense, wrong, invasion of the rights of a person

injuria را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی injuria مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )