برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1404 100 1

inherent

/ˌɪnˈhɪrənt/ /ɪnˈhɪərənt/

معنی: اصلی، چسبنده، ملازم، ذاتی، طبیعی
معانی دیگر: درون زاد، نهادی، اساسی، (موجود در انسان یا چیز به عنوان یک ویژگی جدا نکردنی و طبیعی و اساسی) فطری، سرشتی، تفکیک ناپذیر، جدا نشدنی (یا نکردنی)

بررسی کلمه inherent

صفت ( adjective )
مشتقات: inherently (adv.)
(1) تعریف: existing in or belonging to something as an essential or inborn part of its nature; innate; intrinsic.
مترادف: constitutional, immanent, innate, intrinsic, native
متضاد: acquired, adventitious, extrinsic
مشابه: basic, built-in, congenital, essential, fundamental, inborn, inbred, inseparable, instinctive, natural, organic, temperamental

- Traveling upstream to spawn is part of an inherent instinct in salmon.
[ترجمه ترگمان] مسافرت رو به بالا به سمت تخم، بخشی از یک غریزه ذاتی در ماهی آزاد است
[ترجمه گوگل] سفر به بالادست برای تخم ریزی بخشی از یک غریزه ذاتی در ماهی آزاد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Some people believe evil is inherent in humans.
[ترجمه ترگمان] بعضی از مردم بر این باورند که شرارت در انسان‌ها ذاتی است
[ترجمه گوگل] برخی معتقدند که شر در ذات انسان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: legally belonging to something regardless of external circumstances or the passage of time.
مترادف: inalienable
مشابه: constitutional, inveterate, legal, native, natural

...

واژه inherent در جمله های نمونه

1. our inherent rights as citizens
حقوق انکارناپذیر ما به عنوان شهروند

2. the inherent distrust of foreigners
سوظن فطری نسبت به بیگانگان

3. shortcomings that are inherent in our political system
کاستی‌هایی که در کنه نظام سیاسی ما وجود دارد

4. there is an inherent persuation in some people's voices
صدای برخی انسان‌ها قانع کنندگی ذاتی دارد.

5. Polarity is inherent in a magnet.
[ترجمه ترگمان]Polarity در یک اهن ربا وجود دارد
[ترجمه گوگل]قطبش در یک آهنربا ذاتی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Everyone has his inherent power, which is easily concealed by habits, blurred by time, and eroded by laziness.
[ترجمه ترگمان]هر کسی قدرت ذاتی خود را دارد که به راحتی توسط عادات، تار شده و با تنبلی از بین می‌رود
[ترجمه گوگل]هر کس دارای قدرت ذاتی خود است، که به راحتی توسط عادات پنهان می شود، با زمان تار و پود شده و تنبلی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Stress is an inherent part of dieting.
[ترجمه ترگمان ...

مترادف inherent

اصلی (صفت)
elementary , primary , initial , aboriginal , primitive , main , original , principal , basic , net , genuine , prime , essential , head , organic , arch , inherent , intrinsic , innate , fundamental , cardinal , immanent , normative , germinal , first-hand , seminal , ingrown , quintessential , primordial
چسبنده (صفت)
adhesive , sticky , gummy , gooey , viscid , tenacious , inherent , innate
ملازم (صفت)
assiduous , attached , attending , inherent , inseparable
ذاتی (صفت)
indigenous , essential , organic , inherent , autochthonous , intrinsic , innate , natural , substantial , inward , inborn , congenital , connate , inbred
طبیعی (صفت)
indigenous , normal , real , inherent , intrinsic , innate , natural , born , physical , somatic , homebred

معنی inherent در دیکشنری تخصصی

inherent
[برق و الکترونیک] ذاتی
[حقوق] ذاتی، لاینفک، جبلی
[ریاضیات] ذاتی، اصلی
[برق و الکترونیک] پهنای باند ذاتی
[ریاضیات] اریبی ذاتی
[پلیمر] مشخصه ذاتی، ویژگی ذاتی
[ریاضیات] سطح اعتماد ذاتی
[کامپیوتر] خطای ذاتی
[سینما] صدای ذاتی فیلم
[پلیمر] چقرمگی ذاتی شکست
[ریاضیات] حدود اعتماد ذاتی
[ریاضیات] قابلیت نگهداری ذاتی
[زمین شناسی] ماده معدنی ذاتی مواد معدنی موجود در زغالسنگ که از نظر ساختاری بخشی از مواد آلی اولیه بوده اند.

معنی کلمه inherent به انگلیسی

inherent
• intrinsic, existing as a natural and integral part, natural, inborn
• characteristics that are inherent in someone or something are a natural part of them.
inherent contradiction
• internal incongruity, intrinsic inconsistency, built-in contradiction
inherent jurisdiction
• natural legal authority, natural authority to judge (legal)
inherent power
• innate power, inborn power
inherent store
• internal memory (computers)

inherent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کاربر آبادیس
صفت: درونی، ذاتی، نهادینه
jahanaks.blog.ir
لاینفک
ذاتی
Amiri
عجین شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی inherent
کلمه : inherent
املای فارسی : اینهرنت
اشتباه تایپی : هداثقثدف
عکس inherent : در گوگل

آیا معنی inherent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )