برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1466 100 1

influence

/ˈɪnfluːəns/ /ˈɪnflʊəns/

معنی: توانایی، تاثیر، برتری، تفوق، اعتبار، نفوذ، تجلی، تاثیر کردن بر، نفوذ کردن بر، تحت نفوذ خود قرار دادن، ترغیب کردن، وادار کردن
معانی دیگر: اثر، تاءثیر، هنایش، درآیش، سرشناسی، اثر کردن یا داشتن، تاءثیر داشتن، هناییدن، درآیش داشتن، تحت تاءثیر قرار دادن، برآن داشتن، آدم بانفوذ، آدم سرشناس، (در اصل - جریان یا تابش فرضی که از ستارگان ساطع شده و شخصیت و کارهای مردم را تحت تاثیر قرار می دهد) طالع، (برق) اثرمیدان برونی

بررسی کلمه influence

اسم ( noun )
(1) تعریف: the power or intangible action of one thing or person which brings about an effect on another.
مترادف: power, pull, sway
مشابه: cause, clout, control, effect, force, hold, impact, leverage, magnetism, mastery, potency, pressure, strength, weight

- Her friends had a lot of influence on her decision to go into acting.
[ترجمه ترگمان] دوستانش تاثیر زیادی روی تصمیمش برای رفتن به بازیگری داشتند
[ترجمه گوگل] دوستانش تاثير زيادي در تصميم خود براي رفتن به نمايش گذاشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- We can see the influence of Picasso in this artist's works.
[ترجمه ترگمان] ما می‌توانیم تاثیر پیکاسو در آثار این هنرمند را ببینیم
[ترجمه گوگل] ما می توانیم نفوذ پیکاسو را در آثار این هنرمند ببینیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The ideas of Karl Marx had a strong influence on him as a youth.
[ترجمه مامان جون] اوبه عنوان یک جوان تاثیر زیادی از عقاید کارل مارکس گرفت|
...

واژه influence در جمله های نمونه

1. the influence of heat on plants
اثر گرما بر گیاهان

2. a baneful influence
اثر زیانبار

3. a malign influence
اثر سو،تاثیر اهریمنی

4. a pernicious influence
اثر مهلک

5. a slow influence
تاثیر زمانگیر

6. do stars influence human behavior?
آیا ستارگان رفتار انسان را تحت تاءثیر قرار می‌دهند؟

7. economic factors influence our decisions
عوامل اقتصادی بر تصمیمات ما اثر می‌گذارند.

8. fatimeh's good influence shone like a beacon
آثار خوبی فاطمه همچون مشعل تابناکی می‌درخشید.

9. the corruptive influence of narcotics
اثر تباه کننده‌ی مواد مخدر

10. the far-reaching influence of ferdowsi on the persian language
اثر ژرف فردوسی بر زبان پارسی

11. under the influence of several potations
تحت تاثیر چندین جرعه

12. a man of influence
مردی با نفوذ (سرشناس)

13. germany's zone of influence
ناحیه‌ی تح ...

مترادف influence

توانایی (اسم)
strength , ability , capability , might , potency , energy , influence , authority , vim , puissance
تاثیر (اسم)
influx , action , influence , impression , efficacy , affection , sensation
برتری (اسم)
influence , power , leadership , precedence , advantage , preponderance , excellence , superiority , supremacy , preference , priority , profit , predominance , vantage , primacy , hegemony , distinction , predomination , prominence , salience , saliency , headship , majesty , excellency , predominancy , pre-eminence
تفوق (اسم)
prevalence , influence , advantage , excellence , superiority , supremacy , predominance , domination , ascendancy , vantage , ascendency , hegemony , headship , predominancy , pre-emimence
اعتبار (اسم)
estimate , authenticity , validity , influence , authority , trust , reputation , validation , credit , reliability , credibility , importance , esteem , reputability , prestige
نفوذ (اسم)
influx , prevalence , force , influence , authority , leading , penetration , infiltration , permeation , dominance , importance , transpiration , transudation , insinuation , seepage , prestige
تجلی (اسم)
phenomenon , influence , expression , emanation , epiphany
تاثیر کردن بر (فعل)
influence , impress
نفوذ کردن بر (فعل)
influence
تحت نفوذ خود قرار دادن (فعل)
influence
ترغیب کردن (فعل)
encourage , cheer , influence , put , harp , persuade
وادار کردن (فعل)
enforce , have , move , influence , compel , oblige , persuade , induce , impel , endue , instigate

معنی عبارات مرتبط با influence به فارسی

نفوذ بیرونی یا خارجی
تاسیس ستارگان یا کواکب
قلمرو نفوذ، حوزه ی برتری، منطقه نفوذ
اعمال نفوذ ناروا یا نا مشروع

معنی influence در دیکشنری تخصصی

influence
[عمران و معماری] تاثیر - نفوذ - اثر
[برق و الکترونیک] تاثیر ، اثر گذاری ، نفوذ
[مهندسی گاز] تاثیر
[ریاضیات] اثر، نفوذ، تأثیر
[عمران و معماری] ضریب تاثیر - ضریب اثر
[آمار] منحنی تاثیر
[عمران و معماری] نمودار اثر
[آمار] نمودار تاثیر
[آمار] تابع تاثیر
[عمران و معماری] خط تاثیر - خط اثر
[زمین شناسی] تاثیر خاک
[نساجی] تاثیر نوع جنس
[آمار] رویه تاثیر
[عمران و معماری] حوزه تاثیر - ناحیه تاثیر
[زمین شناسی] ناحیه اثرگذاری ناحیه ای که در آن، سطح پتانسیل سنجی آبخوان بوسیله خروج آب، کاهش و یا بوسیله تزریق آب از یک چاه یا سایر ساختارهای ایجاد شده برای این منظور، افزایش می یابد؛ حد خارجی مخروط افت؛ مترداف: circle of influence
[عمران و معماری] دایره اثر - دایره تاثیر
[عمرا ...

معنی کلمه influence به انگلیسی

influence
• effect, impact, action of a person or thing which affects another; person or thing which has power to affect others; use of personal connections to manipulate people or events
• affect, impact; impel, control
• influence is power to affect people's actions.
• if you are an influence on people or things, you have an effect on them.
• to influence a person, thing, or situation means to have an effect on the way that person acts or on what happens.
bad influence
• power to effect things in an undesirable or negative way; something or someone that has an undesirable effect
direct influence
• immediate influence, direct causal connection
exercise one's influence
• use one's power or authority, use one's "connections", use one's "clout", induce, persuade
extend one's influence
• increase one's control or power, increase one's effect
foreign influence
• effects and changes brought about by contact with foreign countries
indirect influence
• effecting change through another agent, vicarious effect
magical influence
• influence that seems almost supernatural, abnormally strong influence
mutual influence
• reciprocal effect
negative influence
• power to effect things in an undesirable or negative way; something or someone that has an undesirable effect
sphere of influence
• area in which the state has political and economical influence even if they do not rule over it
undue influence
• unfair ...

influence را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Tohid tizhi
تاثیر - نفوذ - اثر
saeedi
استیفای ناروا(در علم حقوق)
A.A
دخالت
ابوالفضل الحسین
تاثیر ... تاثیر کردن بر ... تحت تاثیر قرار دادن
Milad😋
affect or impress
تیمور
جلوه - حس
فارسی را پاس بداریم.
کنترل کردن
کنترل
تاثیر، توانایی، نفوذ
Aras
تاثیر - نفوذ
رها
دگرگون ساختن
Gsd
توانایی
Mahla
اثر تاثیر
محدثه فرومدی
تاثیرگذاری، اعمال نفوذ (کردن)
Abdolhossein
تحت تاثیر قرار گرفتن
پریس
قدرت
uSER
تحت تاثیر بودن
Mahsa
(حقوق) اعمال نفوذ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی influence
کلمه : influence
املای فارسی : اینفلونک
اشتباه تایپی : هدبمعثدزث
عکس influence : در گوگل

آیا معنی influence مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران