برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1395 100 1

infanticide

/ˌɪnˈfæntəˌsaɪd/ /ɪnˈfæntɪsaɪd/

معنی: کودک کشی، بچه کش، قاتل بچه جدید الولاده
معانی دیگر: نوزادکشی، بچه کشی

بررسی کلمه infanticide

اسم ( noun )
مشتقات: infanticidal (adj.)
(1) تعریف: the murder of an infant.

(2) تعریف: one who murders an infant.

واژه infanticide در جمله های نمونه

1. Give or take a touch of infanticide.
[ترجمه ترگمان] یا یه دست بچه کش دار بزنم یا نه
[ترجمه گوگل]تماس با نوزاد را لمس کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Sarah Hrdy proposed that silent ovulation helps prevent infanticide because neither the husband nor the lover knows if he has been cuckolded.
[ترجمه ترگمان]سارا Hrdy پیشنهاد کرد که تخمک‌گذاری خاموش به جلوگیری از کشتن نوزاد کمک می‌کند، زیرا نه شوهر و نه عاشقی می‌داند که همسر او همسر او نیست
[ترجمه گوگل]سارا هری پیشنهاد کرده است که تخمک گذاری خاموش به جلوگیری از مرگ نوزاد کمک می کند؛ چرا که نه شوهر و نه عاشق نمی دانند که آیا او زخمی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Infanticide, Herpes, tuberculosis, lameness, infertility, and stereotypic behavior are prevalent, and zoo elephant populations are not self-sustaining without importation.
[ترجمه ترگمان]بیماری تب‌خال، بیماری تب‌خال، لنگی،، ناباروری، و رفتار stereotypic رایج هستند و جمعیت‌های فیل در باغ‌وحش بدون واردات، خودکفا نیستند
[ترجمه گوگل]نوزادان، هرپس، سل، لنگش، ناباروری و رفتارهای کلیشه ای شایع هستند و جمعیت های فیلد زوپلین بدون وارد شدن به خودی خود پایدار نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف infanticide

کودک کشی (اسم)
infanticide
بچه کش (اسم)
infanticide
قاتل بچه جدید الولاده (اسم)
infanticide

معنی کلمه infanticide به انگلیسی

infanticide
• murder of infants; one who murders infants
• infanticide is the crime of killing a young child.

infanticide را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی infanticide
کلمه : infanticide
املای فارسی : اینفنتیکید
اشتباه تایپی : هدبشدفهزهیث
عکس infanticide : در گوگل

آیا معنی infanticide مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )