برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

inequity

/ˌɪˈnekwəti/ /ɪnˈekwɪti/

معنی: نا درستی، خلاف موازین انصاف، بی عدالتی، بی انصافی
معانی دیگر: نابرابرنگری

بررسی کلمه inequity

اسم ( noun )
حالات: inequities
(1) تعریف: lack of fairness; injustice.
متضاد: equity
مشابه: iniquity, injustice

(2) تعریف: an instance of unfairness or injustice.
متضاد: equity
مشابه: injustice

واژه inequity در جمله های نمونه

1. There are huge inequities in the distribution of research funding.
[ترجمه ترگمان]در توزیع بودجه تحقیقاتی، نابرابری‌های عظیمی وجود دارد
[ترجمه گوگل]در توزیع بودجه تحقیق، نابرابری های زیادی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Social imbalance worries him more than inequity of income.
[ترجمه ترگمان]عدم تعادل اجتماعی او را بیش از نابرابری درآمد نگران می‌کند
[ترجمه گوگل]عدم تعادل اجتماعی، او را بیش از نابرابری درآمد نگران می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You could, as Karl Marx and others did, point to inequities in the distribution of wealth and indict capitalism.
[ترجمه ترگمان]شما می‌توانید، همانطور که کارل مارکس و دیگران انجام دادند، به نابرابری‌ها در توزیع ثروت اشاره کردند و سرمایه‌داری را متهم کردند
[ترجمه گوگل]شما می توانید، همانطور که کارل مارکس و دیگران، به نابرابری در توزیع ثروت و سرکوب سرمایه داری اشاره می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It was alleged that population growth since that time had resulted in serious inequities in the allocation of legislative representatives.
...

مترادف inequity

نا درستی (اسم)
cross , fault , improbity , dishonesty , inaccuracy , incompetence , incompetency , indecorum , inequity
خلاف موازین انصاف (اسم)
inequity
بی عدالتی (اسم)
injustice , inequity
بی انصافی (اسم)
injustice , iniquity , inequity

معنی کلمه inequity به انگلیسی

inequity
• unjustness, unfairness, discrimination, bias
• the inequity of something is the fact that it is unfair and unjust; a formal word.

inequity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Kourosh
نابرابری و بی عدالتی
سید وحید طباطباییان
نابرابری_ بیداد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی inequity

کلمه : inequity
املای فارسی : اینقویتی
اشتباه تایپی : هدثضعهفغ
عکس inequity : در گوگل

آیا معنی inequity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )