برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1570 100 1
شبکه مترجمین ایران

individuality

/ˌɪnˌdɪvɪdʒuːˈæləti/ /ˌɪndɪˌvɪdʒʊˈælɪti/

معنی: شخصیت، فردیت، وجود فردی
معانی دیگر: تکبود، تکبودی، بی تایی، کیستی، (جمع) سلیقه ها و ویژگی های فردی

بررسی کلمه individuality

اسم ( noun )
(1) تعریف: the aggregate qualities and characteristics of an individual, esp. those that make him or her distinctive.
مترادف: distinctness, separateness, uniqueness
مشابه: identity, originality

(2) تعریف: the state of being individual.
مترادف: singularity
مشابه: difference, identity

واژه individuality در جمله های نمونه

1. our products have a distinctive national individuality
فرآورده‌های ما دارای یک ویژگی منحصر به فرد ملی است.

2. gradually the child becomes aware of his individuality
کم‌کم کودک به شخصیت خود پی می‌برد.

3. Each song has its own individuality.
[ترجمه ترگمان]هر ترانه فردیت خود را دارد
[ترجمه گوگل]هر آهنگ دارای ویژگی خاص خودش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The small items of handcrafted furniture give individuality to the room.
[ترجمه ترگمان]اشیا کوچک اسباب و اثاث ماشینی منحصر به فرد اتاق می‌شود
[ترجمه گوگل]اقلام کوچک از مبلمان دست ساز منحصر به فرد به اتاق
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Self-expression and individuality are the greatest weapons against tyranny.
[ترجمه ترگمان]فردیت و فردیت، بزرگ‌ترین سلاح در برابر استبداد است
[ترجمه گوگل]خود بیان و فردیت بزرگترین سلاح ضد استبداد هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف individuality

شخصیت (اسم)
identity , character , being , self , amour-propre , self-esteem , personality , personage , individuality , individuation , selfhood , selfdom
فردیت (اسم)
individuality , selfhood , subjectivity , selfdom
وجود فردی (اسم)
individuality

معنی کلمه individuality به انگلیسی

individuality
• state of being an individual or separate being; separateness, distinctness, uniqueness
• if something has individuality, it is different from all other things and is therefore interesting.

individuality را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معصومه
هویت فردی
علی اصغر سلحشور
individual: بخش ناپذیر
individuality : بخش ناپذیری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی individuality

کلمه : individuality
املای فارسی : ایندیویدوالیتی
اشتباه تایپی : هدیهرهیعشمهفغ
عکس individuality : در گوگل

آیا معنی individuality مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )