برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1577 100 1
شبکه مترجمین ایران

indirect

/ˌɪndəˈrekt/ /ˌɪndɪˈrekt/

معنی: پیچیده، کج، غیر مستقیم، غیر سر راست
معانی دیگر: ناراست، ناراستا، نافرارونی، ناخدنگ، غیرصریح، نارک، کنایه وار، نادرست، نادرستانه، بامیانگیر، باواسطه، انحراف دار، پرپیچ و خم، کژین، کجین

بررسی کلمه indirect

صفت ( adjective )
مشتقات: indirectly (adv.), indirectness (n.)
(1) تعریف: not in a straight line, course, or route.
متضاد: direct
مشابه: circuitous, devious

(2) تعریف: of results or consequences, not immediately following from causes.
متضاد: direct

- the indirect effects of living with an alcoholic
[ترجمه ترگمان] به طرز غیر مستقیم زندگی با یک الکلی
[ترجمه گوگل] اثرات غیر مستقیم زندگی با الکل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: not candid or straightforward, as in speaking; devious.
متضاد: direct, forthright, straight, straightforward
مشابه: oblique, tortuous

واژه indirect در جمله های نمونه

1. indirect consequences
نتایج غیرمستقیم

2. an indirect course
مسیر غیر مستقیم

3. direct and indirect taxes
مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم

4. to ask indirect questions
پرسش‌های غیرمستقیم کردن

5. he is a clever and indirect individual
او فردی زرنگ و حقه‌باز است.

6. his friend accused him of indirect dealings
رفیقش او را به اعمال نادرست متهم کرد.

7. The building collapsed as an indirect result of the heavy rain and storms.
[ترجمه ترگمان]ساختمان به صورت غیر مستقیم ناشی از باران شدید و طوفان فرو ریخت
[ترجمه گوگل]این ساختمان به عنوان یک نتیجه غیرمستقیم باران و طوفان های سنگین سقوط کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The increase in indirect taxation is intended to neutralise the reduction in income tax.
[ترجمه ترگمان]افزایش مالیات غیرمستقیم برای از بین بردن کاهش مالیات بر درآمد در نظر گرفته شده‌است
[ترجمه گوگل]افزایش مالیات غیر مستقیم در نظر گرفته شده است که کاهش مالیات بر درآمد را خنثی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را ...

مترادف indirect

پیچیده (صفت)
abstruse , complex , intricate , wrapped , twisted , involved , knotty , sigmoid , indirect , crooked , rolled , obscurant , wreathy , recondite , crabby , crimpy , unintelligible , revolute , verticillate
کج (صفت)
devious , crank , lopsided , indirect , wry , crooked , cater-cornered , sinister , snafu , recurvate , left-hand , sideling
غیر مستقیم (صفت)
devious , sinuous , oblique , backstairs , indirect , tortuous , circular , sideway , mediate
غیر سر راست (صفت)
indirect

معنی عبارات مرتبط با indirect به فارسی

نقل قول غیرمستقیم (که بدون به کار بردن علامت نقل قول انجام می شود: مثلا: او گفت که نخواهد توانست برود indirect quotation (she said that she could not go و indirect speech هم می گویند)
نورغیرمستقیم (نوری که از دیوار یا سقف و غیره بازتاب می شود و ملایم تر است)، بازتاب شید، نور منعکس شده
(دستور زبان) مفعول با واسطه، مفعول غیرمستقیم، پوییده ی ناراستا
گفته یا قول غیر مستقیم
فعل مجهولی که مغعول غیر صریح ان فاعل ان شده باشد
پرسش غیرمستقیم
نقل قول غیرمستقیم
نقل قول غیر مستقیم
نقل قول غیر مستقیم، گفته کسی که تغییرات دستوری دران داده نقل کنند
مالیات غیرمستقیم (که بر کالا و خدمات بسته می شود)

معنی indirect در دیکشنری تخصصی

indirect
[عمران و معماری] ناراست
[برق و الکترونیک] غیر مستقیم
[فوتبال] غیرمستقیم
[ریاضیات] نا سرراست، غیر مستقیم
[کامپیوتر] آدرس غیر مستقیم
[برق و الکترونیک] نشانی غیر مستقیم نشانی موجود در یک دستولاعمل رایانه ای که به محل ذخیره ی نشانی عملوند مرجع اشاره می کند .
[کامپیوتر] نشان دهی غیر مستقیم
[آمار] سانسور غیرمستقیم
[ریاضیات] معادله ی شاخصی
[حسابداری] آثار غیر مستقیم
[ریاضیات] کنترل غیر مستقیم
[عمران و معماری] هزینه ثانوی - هزینه غیر مستقیم
[نساجی] هزینه های غیر مستقیم
[حسابداری] خسارت غیر مستقیم
[حقوق] خسارت تبعی

معنی کلمه indirect به انگلیسی

indirect
• not direct, circuitous, roundabout; devious, deceitful
• something that is indirect is not done or caused directly, but by means of something or someone else.
• an indirect route or journey does not use the shortest way between two places.
• an indirect answer or reference does not openly mention the thing that is actually being talked about.
indirect addressing
• addressing in a roundabout manner, addressing something by using intermediate destinations en route to the final destination
indirect advertising
• advertisement of a product by having it appear casually in the background (of a movie, television program, etc.)
indirect approach
• roundabout method, circuitous way
indirect control
• control that goes through intermediate channels, control that is not directly enforced
indirect cost
• expense that is not directly connected to a specific account
indirect damage
• incidental damage, secondary damage
indirect fire
• fire which hits a target which is not the target toward which the weapon is aimed and fired
indirect hit
• blow that did not land exactly where intended
indirect influence
• effecting change through another agent, vicarious effect
indirect laying
• aiming by pointing a firearm at some object and not directly at the intended target when there is no line-of-sight contact with the target
indirect liability
• legal responsibility incurred as a result of another person's acti ...

indirect را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد ملکی
غیرمستقیم
زرابی
ناکام گذاشتن یک اقدام
To indirect acts of aggression as soon as they commence
وحید طباطباییان
ناسرراست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی indirect

کلمه : indirect
املای فارسی : ایندیرکت
اشتباه تایپی : هدیهقثزف
عکس indirect : در گوگل

آیا معنی indirect مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )