برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1347 100 1

indefinite integral


(ریاضی) انتگرال نامعین، تابع اولیه

واژه indefinite integral در جمله های نمونه

1. Several types of using reverse substitute method in indefinite integral are given in this article.
[ترجمه ترگمان]انواع مختلفی از استفاده از روش جایگزین معکوس در انتگرال نامعین در این مقاله ارایه شده‌است
[ترجمه گوگل]چندین نوع استفاده از روش جایگزین معکوس در انتگرال نامحدود در این مقاله ارائه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A definite integral is an indefinite integral evaluated over an interval.
[ترجمه ترگمان]انتگرال معین یک انتگرال نامعین است که در طول یک بازه زمانی ارزیابی می‌شود
[ترجمه گوگل]یک انتگرال قطعی یک انتگرال نامحدود است که در طول یک فاصله ارزیابی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The indefinite integral concept is raises for the solution derivation and the differential inverse operation.
[ترجمه ترگمان]مفهوم انتگرال نامعین برای اشتقاق راه‌حل و عملیات معکوس افتراقی ایجاد می‌شود
[ترجمه گوگل]مفهوم انتگرال نامحدود برای مشتق راه حل و عمل معکوس معکوس افزایش می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. At first, the indefinite integral of binary fractal interpolating function ...

معنی indefinite integral در دیکشنری تخصصی

indefinite integral
[برق و الکترونیک] انتگرال نامعین
[ریاضیات] انتگرال نامعین

indefinite integral را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی indefinite integral
کلمه : indefinite integral
املای فارسی : ایندفینیت انتگرال
اشتباه تایپی : هدیثبهدهفث هدفثلقشم
عکس indefinite integral : در گوگل

آیا معنی indefinite integral مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )