برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1466 100 1

incorrectness


نادرستی، عدم صحت، اشتباه، غلط

واژه incorrectness در جمله های نمونه

1. Incorrectness in speech was considered a great fault in a gentleman.
[ترجمه ترگمان]حرف زدن در گفتار او عیب و ایراد بزرگی در یک جنتلمن محسوب می‌شد
[ترجمه گوگل]اشتباه در سخنرانی در یک نجیب زاده گمراه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Second, the reason of this incorrectness is analyzed, and an improved algorithm is proposed based on the results.
[ترجمه ترگمان]دوم، دلیل این incorrectness تحلیل شده‌است و یک الگوریتم بهبود یافته براساس نتایج پیشنهاد شده‌است
[ترجمه گوگل]دوم، دلیل این نادرست تحلیل شده است و الگوریتم بهبود یافته براساس نتایج ارائه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A study of the moral incorrectness of the network speech acts, which is a basic form of network acts, is of universal significance to the construction of the networks moral environment.
[ترجمه ترگمان]مطالعه اصول اخلاقی اقدامات گفتاری شبکه، که یک شکل ابتدایی از اقدامات شبکه است، از اهمیت جهانی برای ساخت محیط معنوی شبکه‌ها برخوردار است
[ترجمه گوگل]مطالعه نادرست اخلاقی عملکردهای گفتاری شبکه که یک شکل اولیه از فعالیتهای شبکه است، اهمیت جهانی برای ساختن محیط اخلاقی شبکه ها دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی incorrectness در دیکشنری تخصصی

incorrectness
[ریاضیات] نادرستی

معنی کلمه incorrectness به انگلیسی

incorrectness
• lack of correctness, erroneousness; inaccuracy

incorrectness را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی incorrectness
کلمه : incorrectness
املای فارسی : اینکررکتنس
اشتباه تایپی : هدزخققثزفدثسس
عکس incorrectness : در گوگل

آیا معنی incorrectness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران