برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

inclusive

/ˌɪnˈkluːsɪv/ /ɪnˈkluːsɪv/

معنی: شامل
معانی دیگر: لغایت، تا پایان، تا آخر، به حساب آمده، منظور شده، گنجیده، گنجانده، احتساب شده، با محاسبه ی، سرجمع، کلا، کلی، مشمول

بررسی کلمه inclusive

صفت ( adjective )
مشتقات: inclusively (adv.), inclusiveness (n.)
(1) تعریف: including everything, or a large amount; comprehensive.
متضاد: exclusive
مشابه: blanket, catholic, comprehensive, grand, gross, universal

- The textbook has a highly inclusive index that is very helpful.
[ترجمه ترگمان] کتاب درسی دارای یک شاخص بسیار جامع است که بسیار مفید است
[ترجمه گوگل] کتاب درسی بسیار شاخص است که بسیار مفید است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: containing the two limits mentioned as well as what is between.

- The assignment was for problems ten to twenty inclusive.
[ترجمه ترگمان] این ماموریت برای مشکلات ده تا بیست و پنجم بود
[ترجمه گوگل] این وظیفه برای مشکلات ده تا بیست است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: having as a goal to include as many different types of people as possible.

- Our classroom aims to be inclusive.
[ترجمه ترگمان] هدف از کلاس ما فراگیر است
[ترجمه ...

واژه inclusive در جمله های نمونه

1. inclusive of
با احتساب،با به حساب آوردن،با منظور کردن

2. the price, inclusive of tax, is ten thousand dollars
قیمت،با احتساب مالیات ده هزار دلار است.

3. The fully inclusive fare for the trip is £4
[ترجمه ترگمان]کرایه کاملا جامع برای سفر ۴ پوند است
[ترجمه گوگل]کرایه به طور کامل شامل سفر 4 پوند است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Our office is open from Monday to Friday inclusive.
[ترجمه نیما قنبری] دفتر ما از دوشنبه لغایت جمعه باز است
|
[ترجمه ترگمان]دفتر ما از دوشنبه تا جمعه فراگیر است
[ترجمه گوگل]دفتر ما از دوشنبه تا جمعه باز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The rent is inclusive of water and heating.
[ترجمه ترگمان]اجاره شامل آب و گرمایش است
[ترجمه گوگل]اجاره شامل آب و حرارت است
[ترجمه شما] ...

مترادف inclusive

شامل (صفت)
covering , inclusive , self-inclusive

معنی عبارات مرتبط با inclusive به فارسی

با احتساب، با به حساب آوردن، با منظور کردن
جامع و کامل، شامل همه ی چیزهای مربوط
جامع، شامل

معنی inclusive در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] شامل، مشمول
[ریاضیات] شامل، مشمول، داشته باشد
[کامپیوتر] اپراتور بولی که مقدار جدول صحت را بیان می کند ؛ یای شامل
[ریاضیات] یای شمول
[کامپیوتر] دریچه یای شامل
[ریاضیات] دامنه ی فراگیر
[ریاضیات] خود ِ n، شامل n

معنی کلمه inclusive به انگلیسی

inclusive
• including, containing, taking in; comprehensive, all-embracing, extensive
• an inclusive price includes payment for all the separate parts of something or for one particular part that is being specified.
• you use inclusive to indicate that the things mentioned are included in a series, as well as the things between them.
inclusive date
• date which is possibly inaccurate
from date to date inclusive
• from one date to the next including the starting and ending dates
not inclusive
• does not include, does not contain, not including the last item, except for the last issue

inclusive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ارغوان
فراگیر
سهیلا
جامع
کاربر آبادیس
شامل-مشمول
سحر
در بر گیرنده
محدثه فرومدی
در بردارنده، مشتمل
مصطفی
فراگیر
مهدی کائینی
دربرگیرنده
مجتبی م
استقبال
جهان
انسجام
نگار
همگانی
طاهر شریعت‌پناهی
همه‌شمول، همگان‌شمول
رضا محمدنیا
غیر انحصاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی inclusive

کلمه : inclusive
املای فارسی : اینکلوسیو
اشتباه تایپی : هدزمعسهرث
عکس inclusive : در گوگل

آیا معنی inclusive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )