برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1719 100 1
شبکه مترجمین ایران

inasmuch as

/ˌɪˈnæsməkæz/ /ˌɪˈnæsməkæz/

معنی: از انجاییکه، بدرجهای که، تا انجاییکه
معانی دیگر: نظر به اینکه، چون، زیرا

بررسی کلمه inasmuch as

حرف ربط ( conjunction )
(1) تعریف: as a result of the fact that; because; since.

(2) تعریف: to the extent or degree that; insofar as.

واژه inasmuch as در جمله های نمونه

1. He is a Dane inasmuch as he was born in Denmark, but he became a British citizen at the age of 30.
[ترجمه افشین] او یک دانمارکی است از آنجاییکه در دانمارک به دنیا آمده است، اما در سن 30 سالگی به شهروندی انگلستان در آمد.
|
[ترجمه ترگمان]او به هنگام تولد در دانمارک یک دین واقعی است، ولی در سن ۳۰ سالگی به یک شهروند انگلیسی تبدیل شد
[ترجمه گوگل]او دانی است به دلیل اینکه در دانمارک متولد شد اما در سن 30 سالگی به یک شهروند انگلیسی تبدیل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He was a very unusual musician inasmuch as he was totally deaf.
[ترجمه ترگمان]از آن هم که کاملا ناشنوا بود، موسیقی‌دان عجیبی بود
[ترجمه گوگل]او یک موسیقیدان بسیار غیر معمول بود، چون او کاملا ناشنوا بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Inasmuch as you are their parents, you are responsible for the behaviour of these keds.
[ترجمه ترگمان]همانقدر که پدر و مادر آن‌ها هستید، مسئول رفتار این keds هستید
[ترجمه گوگل]از آنجا که والدین آنها هستند، شما مسئول ...

مترادف inasmuch as

از انجاییکه (قید)
since , insomuch , inasmuch as , whereof
بدرجهای که (قید)
inasmuch as
تا انجاییکه (حرف ربط)
insomuch , inasmuch as

معنی کلمه inasmuch as به انگلیسی

inasmuch as
• in view of the fact that, seeing that, since; in so far as, to such a degree as

inasmuch as را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

لیلی موسوی
تا جایی که
غزال سرخ
به‌نقل از هزاره:
(رسمی)
1. چون که، از آنجا که، زیرا که
2. تا آنجا که، تا آنجایی که
Sunflower
1.
In view of the fact that
Considering that
Since
Because


2.
To the extent that
Htm
to some extent تا حدی ، تا اندازه ای

extent to which تا چه حد ، تا چه اندازه

to the extent that تا حدی که، تا اندازه ای که، تا جایی که

in so far as /as far as تا جایی که

inasmuch as از آنجایی که

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی inasmuch as

کلمه : inasmuch as
املای فارسی : اینسموچ از
اشتباه تایپی : هدشسئعزا شس
عکس inasmuch as : در گوگل

آیا معنی inasmuch as مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )