برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1672 100 1
شبکه مترجمین ایران

inappropriate

/ˌɪnəˈproʊprɪət/ /ˌɪnəˈprəʊprɪət/

معنی: بی مورد، ناجور، نا مناسب، بی موقع، بی جا، غیر مقتضی
معانی دیگر: ناشایست، ناشایسته، نابرازنده

بررسی کلمه inappropriate

صفت ( adjective )
مشتقات: inappropriately (adv.), inappropriateness (n.)
• : تعریف: not suitable or fitting; not appropriate.
متضاد: appropriate, apt, proper, suitable
مشابه: improper, incongruous, inconvenient, inept, out of place, unbecoming, unhappy, unseemly, wrong

- an inappropriate dress for the occasion
[ترجمه ترگمان] لباسی نامناسب برای این موقعیت
[ترجمه گوگل] لباس نامناسب برای مناسبت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه inappropriate در جمله های نمونه

1. this dress is inappropriate for a funeral ceremony
این جامه برای مراسم ختم مناسب نیست.

2. the application of the title "doctor" to him is inappropriate
اطلاق عنوان ((دکتر)) به او نابجاست.

3. His comments were wholly inappropriate on such a solemn occasion.
[ترجمه ترگمان]نظرات او در چنین موقعیتی کاملا نامناسب بود
[ترجمه گوگل]نظراتش در این مورد مناسبی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It was felt inappropriate by some that such a serious occasion should include dancing.
[ترجمه ترگمان]برخی از این موارد برای افرادی که چنین موقعیت‌های خطرناکی را در بر دارند، نامناسب بوده‌است
[ترجمه گوگل]برخی از این موارد غیرممکن است که چنین رویدادی جدی شامل رقص باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. His casual behaviour was wholly inappropriate for such a formal occasion.
[ترجمه ترگمان]رفتار غیر عادی او برای چنین موقعیت رسمی نامناسب بود
[ترجمه گوگل]رفتار گاه به گاه او برای این نوع مناسبت رسمی کاملا نامناسب بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف inappropriate

بی مورد (صفت)
amiss , wrong , inappropriate , undue , unseasonable , inopportune , untimely , anomalous , inapposite , trumped-up
ناجور (صفت)
incompatible , dissonant , inept , foreign , incorrect , inappropriate , dissimilar , uneven , piebald , squally , sorry , cockeyed , inconvenient , disparate , inconsistent , misfit , heterogeneous , unfit , ill-sorted , inapplicable , inconsonant
نا مناسب (صفت)
improper , malapropos , incompatible , foreign , inappropriate , inopportune , incommensurate , inapt , inutile , timeless , infelicitous , untoward , unfit , unsuitable , ill-sorted , unapt , inapplicable , incompetent , irrelative , maladapted , unrighteous , unhandsome , unmeet
بی موقع (صفت)
malapropos , off , inappropriate , unseasonable , inopportune , untimely , inapposite , ill-timed , tideless
بی جا (صفت)
improper , pointless , inappropriate , unseasonable , inopportune , indecorous , inapt , inapposite , impolitic , unwarranted , unwarrantable , placeless
غیر مقتضی (صفت)
inappropriate , infelicitous , inadvisable , inexpedient

معنی کلمه inappropriate به انگلیسی

inappropriate
• unsuitable, incongruous; unseemly; improper, incorrect
• something that is inappropriate is not suitable for a particular occasion.

inappropriate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هما
ناشایسته ، نابرازنده
سجاد بداقی
بی ارزشی
بهروز مددی
گستاخانه
*** البته در بعضی جملات این معنی را دارد.
.Your short skirt is inappropriate for a formal party
akamrahimi50@gmail.com
ناپسند، غیر اخلاقی
امیر اسدی
ناجور
I hope that's not inappropriate to say
امیدوارم گفتنش ناجور نباشه
Farhood
ناشایست،
نامناسب

His conduct at the meeting was inappropriate

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی inappropriate

کلمه : inappropriate
املای فارسی : اینپپرپریت
اشتباه تایپی : هدشححقخحقهشفث
عکس inappropriate : در گوگل

آیا معنی inappropriate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )